ระบบการให้บริการข้อมูล (OPEN API)

ชื่อตาราง คำอธิบาย ดูข้อมูล
Login Get Token ดูข้อมูล
รายชื่อหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียน โครงการที่เปิดอบรม ดูข้อมูล
ผู้ผ่านการฝึกอบรม รายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูล
Download คู่มือการให้บริการข้อมูล (OPEN API)

ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน

*
*
*
*
*