ระบบการให้บริการข้อมูล (OPEN API) | Login

KEY VALUE Description
Content-Type application/่json รูปแบบของค่าที่ส่งกลับมาจาก Server
พารามิเตอร์ ประเภทข้อมูล Operator คำอธิบาย
username string
password string
Result ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
status text สถานะการรับ-ส่งข้อมูล
token array Token ใช้ Authorization ในการเรียกใช้งาน API
ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย
Download คู่มือการให้บริการข้อมูล (OPEN API)