เลือกหลักสูตร
เลือกวิชา
เลือกปี
เลือกวิทยากร

วิทยากร

ผลการค้นหาวิทยากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตร วิชาที่เป็นวิทยากร
1 นายชนินทร์ ชมะโชติ - -
2 นายวิชัย อุดมพงศ์ลักขณา - -
3 นายแสนชัย เวสารัชตระกูล - -
4 นายผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร - -
5 นายสุธรรม ส่งศิริ - -
6 นายเสน่ห์ ศรีสุวรรณ - -
7 นางสาวกิตติมา อังกินันทน์ - -
8 นายไชยยันต์ พงศะบุตร - -
9 นายภูษิต ธวัชวิเชียร - -
10 ดอกเตอร์ภัทรียา สุมะโน - -
11 นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธ์ - -
12 รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร - -
13 นายธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ - -
14 นายปราโมช รัฐวินิช - -
15 นายสาคร ชนะไพฑูรย์ - -
16 ดอกเตอร์สันทัด ศะศิวณิช - -
17 นายณัฐกิตติ์ เจริญศิริ - -
18 รองศาสตราจารย์มนวิภา วงรุจิระ - -
19 นางสามมิติ สุขบรรจง - -
20 นายลิขิต กลิ่นถนอม - -
21 นายสุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ - -
22 นายถวิล ปานศรี - -
23 นายบุญชวน คงแถลง - -
24 นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ - -
25 นายวชิร รัตขิตตธรรม - -
26 นายชลธร บุญศรี - -
27 นายเสริมพรรณ สุทธิธานี - -
28 นางสาวจินตนา แพ่งนุเคราะห์ - -
29 ศาสตราจารย์ดอกเตอร์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - -
30 ดอกเตอร์ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก - -
31 ศาสตราจารย์ดอกเตอร์บรรจบ ปิยมาตย์ - -
32 นางญาดา ดาวพลังพรหม - -
33 นายทรงยศ คันธมานนท์ - -
34 นายเกริกเกียรติ เอกพจน์ - -
35 ดอกเตอร์บัณฑิต ตั้งประเสริฐ - -
36 นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง - -
37 นางสาวศศิมา ราชานนท์ - -
38 นางสายพิณ เจริญรัศมี - -
39 นางสาวอรุณี แดงพันธ์ - -
40 นางกุลปราณี ชาลีวงศ์ - -
41 นายสุรินทร์ แปลงประสพโชค - -
42 นางสาวจิตติมา จารุจินดา - -
43 รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ - -
44 นายยุทธนา เทียมพงศ์ - -
45 นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ - -
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว - -
47 ดอกเตอร์จรูญ ไชยศร - -
48 นางจิระวรรณ ตันกุรานันท์ - -
49 นางฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ - -
50 ดอกเตอร์จอย ทองกล่อมสี - -
51 นางสาวเสาวณีย์ อาภามงคล - -
52 นายกรณิศ บัวจันทร์ - -
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศรีดี - -
54 รองศาสตราจารย์กำจร หลุยยะพงศ์ - -
55 นายธงชัย ระยะกุญชร - -
56 นางจีรนันท์ เขตพงศ์ - -
57 นายมารุต ปานศรี - -
58 นางสาวพรอัปสร นิลจินดา - -
59 นางสาวธีรนาฏ จตุรธำรง - -
60 นางศรัณยา เทียนเสรี - -
61 นายศักดริน โต๊ะเฮง - -
62 นางศุจิดา อัจนากิตติ - -
63 นายประวิน พัฒนะพงษ์ - -
64 รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ - -
65 นายประสพโชค อ่อนกอ - -
66 นายสรรชัย เทียมทวีสิน - -
67 นางสุปัญญา ชมจินดา - -
68 นางสาวสุภัชฌา ซองเจริญ - -
69 นางณิชาภา แก้วประดับ - -
70 นางสาวอเนญชา กลิ่นเกษร - -
71 นางพัชรี พรหมคช - -
72 รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ - -
73 นางเขมสรณ์ หนูขาว - -
74 นายธนาพล โตอุตชนม์ - -
75 ดอกเตอร์วินัย พันธุรักษ์ - -
76 นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ - -
77 นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ - -
78 นายวรพัทธ์ ปรีชาสิรโรจน์ - -
79 นายพสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล - -
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม คลี่ฉายา - -
81 ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชุษณะ เตชคณา - -
82 นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม - -
83 นางสาวชุติมา นิติสิงห์ - -
84 นางสาววิไลรัตน์ นุชประมูล - -
85 ว่าที่ร้อยตรีชำนาญ ทองปรีชา - -
86 นายธนากร ธนอิทธิกุล - -
87 นายสมรัก ผาสุโก - -
88 นายสมพล ศรีจันทรา - -
89 นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ - -
90 นายเคารพ วงศ์ประเสริฐ - -
91 นายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ - -
92 นางสาวสินีนาถ วิมุกตานนท์ - -
93 นายธีระพงษ์ โสดาศรี - -
94 นายวิษณุ เทศขยัน - -
95 นายสนธยา ศรีเวียงธวัช - -
96 นายชูโชค ทองตาล่วง - -
97 นางบุญรัตน์ กองทอง - -
98 นางสาววิภาดา ปรรณารม - -
99 นางสาวสิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน - -
100 นางสาวมุทิตา อิทธิผล - -
101 นายสมบัติ ลีลาพตะ - -
102 นางสาวปราณี ศรีสุกใส - -
103 ดอกเตอร์ชินภัทร พุทธชาติ - -
104 นางรวงทอง ยศธำรง - -
105 นายทวีศักดิ์ ราตรีวิจิตร์ - -
106 นางภัทรา ลำเจียก - -
107 นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า - -
108 รองศาสตราจารย์สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์ - -
109 ดอกเตอร์รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ - -
110 นายสุวรรณ ชนะสงคราม - -
111 นางกมลลักษณ์ อ้นอารี - -
112 นางสาวสุดชีวิน เพ็งทอง - -
113 นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ - -
114 นางบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา - -
115 นางผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ - -
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระชัย ตั้งสกุล - -
117 นายพีร์ สิทธิกร - -
118 ดอกเตอร์พรชัย มาระเนตร์ - -
119 นางหฤทัย ปัญญาวุธตระกูล - -
120 นายมนัสกวิญ ชางประยูร - -
121 ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร - -
122 นายนำพล ผ่องพรรณ - -
123 นายวิลาศ ปัญญาโรจน์ - -
124 นายจักรกฤษ ไชยสาร - -
125 นายอรรถพล ทีสุกะ - -
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ - -
127 รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล - -
128 นางสาวศุภรางศุ์ อินทนะ - -
129 นางสาวศศิธร กรรณสูต - -
130 นางอัมพวรรณ การพันธ์ - -
131 นายสิรภพ ตรีรัตน์ - -
132 นายณัฏฐพล อมรทัต - -
133 นายตรีเพชร รุกขชาติ - -
134 นายพงษ์พันธ์ เพิ่มพิพัฒน์ - -
135 นายพงษ์ทิพย์ เทศะภู - -
136 นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ - -
137 ดอกเตอร์สุวิทย์ มังคละ - -
138 นางเสาวภา แผ่สุวรรณ - -
139 นายนิวัติไชย เกษมมงคล - -
140 ดอกเตอร์ศิริวรรณ อนันต์โท - -
141 นายอโณทัย อุดมศิลป - -
142 นายสุริยะ พันธ์เพชร - -
143 พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที - -
144 พันเอกฤทธิรณ ศรีภักดี - -
145 นายนายศิราเชน จินพล - -
146 นางศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ - -
147 นายนนทวัชร์ อนันท์พรจินดา - -
148 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ - -
149 นายสมภพ มานะรังสรรค์ - -
150 รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา - -
151 นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม - -
152 นายธงทอง จันทรางศุ - -
153 นายสุภาพ คลี่ขจาย - -
154 นายอิทธิเดช สุพงษ์ - -
155 นางสาวกฤตยา จันทรเกษ - -
156 นางสาวสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์ - -
157 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุุธีร์ รัตนนาคินทร์ - -
158 ดอกเตอร์ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ - -
159 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ - -
160 ดอกเตอร์พรรษา รอดอาตม์ - -
161 ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ - -
162 ดอกเตอร์ทรรศนะ บุญขวัญ - -
163 นายรวิศ หาญอุตสาหะ - -
164 ดอกเตอร์มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย - -
165 ดอกเตอร์สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง - -
166 ดอกเตอร์พิชญ์พธู ไวยโชติ - -
167 นายนายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ - -
168 นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต - -
169 นางจิรดา พูลสวัสดิ์ - -
170 นายจิรวุฒิ สุเมธเทพานันท์ - -
171 นายอรรถพล เนื้อแก้ว - -
172 นายภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ - -
173 นายธาม เชื้อสถาปนศิริ - -
174 นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ - -
175 นายปิยมิตร ยอดเมือง - -
176 นายฉันทกร แก้วเกษ - -
177 ดอกเตอร์ญดา ถาวร - -
178 ดอกเตอร์นันทิยา ดวงภุมเมศ - -
179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์ - -
180 นางวารุณี วัชญาน์ - -
181 นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล - -
182 นางนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล - -
183 นายพสิษฐ์ เรืองวิริยะกุล - -
184 พันเอกเทวัญ ตันกุล - -
185 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา - -
186 นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง - -
187 นายมนัส ตั้งสุข - -
188 นางสาววโรกาส มังกรพิศม์ - -
189 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นิภากร กำจรเมนกูล - -
190 นายปาณิดล ชัยปาณี - -
191 นายวันชัย เพชรจิระวงพงศ์ - -
192 นางสาวสุกัญญา นาคสุข - -
193 นางสาววีระนุช สาริกบุตร - -
194 นางธนภร โสมะทัต - -
195 นางสาวณัฐธิดา สงวนถ้อย - -
196 นายนพพิชญ์ธารณ์ พรายมณี - -
197 นางสาวจรรยา อัมหิรัญ - -
198 นายรัฐกร ยอดปัญญา - -
199 นางถนิมรัตน์ แกล้วทนงค์ - -
200 นายอนุชา นาคฤทธิ์ - -
201 นางศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส - -
202 นางมยุรี สังบัวแก้ว - -
203 นายส.กรกช ยอดไชย - -
204 นายณัฐพร รัตนศิลปิน - -
205 นางสุดาภรณ์ กรรณเลขา - -
206 นายธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค์ - -
207 นางเพ็ญนภา เข็มตรง - -
208 นางเกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ - -
209 นางศุภวรรณ สังขพงศ์ - -
210 นางดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี - -
211 นางฐานิตา ร่มเย็น - -
212 นายปรเมษฐ์ ภู่โต - -
213 นายวานิชย์ นิลประเสริฐ - -
214 นายพิภพ พานิชภักดิ์ - -
215 นายกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส - -
216 นายพิศิษฐ์ แผ่วัฒนากุล - -
217 นางวันวิษา วิเศษชาติกุล - -
218 นางวราภรณ์ ถาเหง่า - -
219 นายเวทิน ชาติกุล - -
220 นายอุดร แสงอรุณ - -
221 นางสาวประกายวรรณ อัศวสกุล - -
222 นางสาวลินดา รัถยะกุล - -
223 นางศรมณ เทพแก้ว - -
224 นางสาวพิชญา เมืองเนาว์ - -
225 นางพควดี สมพงษ์ - -
226 นางสาวลดาวัลย์ บัวเอี่ยม - -
227 นางฌัชชา จรบุรมณ์ - -
228 นางชลิดา วงค์ภูเดือน - -
229 นางสาวนฤมล ปิ่นโต - -
230 นางสาวสุพีร์ พัฒนเมฆินทร์ - -
231 นางปิยะฉัตร กรุณานนท์ - -
232 นายณรงค์ โชคพิบูลการ - -
233 นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - -
234 นายกรกช อนันตสมบูรณ์ - -
235 นางญาณิศา บุญประสิทธิ์ - -
236 ดอกเตอร์หัสพร ทองแดง - -
237 นายเมธาวิน สาระยาน - -
238 นางพรรณวดี ประยงค์ - -
239 นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ - -
240 นายประเทศ ทาระ - -
241 นายจตุรพร จิรพงศ์ไพโรจน์ - -
242 นางอิสรีย์ ติ๊บปินวงค์ - -
243 นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล - -
244 นางสาวพรทิพย์ พวงคุ้ม - -
245 นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ - -
246 นายระวี ตะวันธรงค์ - -
247 นายจิรโรจน์ จิตราพัฒนานันท์ - -
248 นางไพลิน ลอร์เรน วีเด็ล - -
249 นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล - -
250 นางสาวทัศนีย์ ไตรอรุณ - -
251 นางสาวรัตนมณี มณีรัตน์ กังวาลไกล - -
252 นายปรีชา โนรา - -
253 นายโฆสิต วงศ์ขจรสุข - -
254 นายสมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์ - -
255 นางสาวดลภัทร การธราชว์ - -
256 นายศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ - -
257 ดอกเตอร์รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย - -
258 นายบรรพต ฉายมุกดา - -
259 นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย - -
260 นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย - -
261 นางสาวฟองสนาน จามรจันทร์ - -
262 นายวรวีร์ วูวนิช - -
263 พลเอกพิเศษ ออกรบ อมรัชกุล - -
264 นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ - -
265 ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ อ่องรุ่งเรือง - -
266 นางสาวมนฤดี เกตุพันธุ์ - -
267 พลตรีหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล - -
268 ดอกเตอร์จิระศักดิ์ สาระรัตน์ - -
269 นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแก้ว - -
270 นางสาวศันสนีย์ มีชูสาร - -
271 นายบวร เตชะอินทร์ - -
272 นายดำรง พุฒตาล - -
273 นางปาชิดารัตน์ วิจิตรหิรัณยการ - -
274 ดอกเตอร์นนทวัฒน์ สุขผล - -
275 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล - -
276 นายจาดุร อภิชาตบุตร - -
277 นายวันชัย สอนศิริ - -
278 นายกฤษณพร เสริมพานิช - -
279 พลตรีอนุทัช บุนนาค - -
280 นางอลิสา ฉัตรานนท์ - -
281 นางอิศรา สุนทรวิภาต - -
282 นายสมชาติ กิจยรรยง - -
283 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล - -
284 นายสมทบ ฐิตะฐาน - -
285 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์บวร ปภัสราทร - -
286 นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆวิเชียร - -
287 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน - -
288 นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล - -
289 นายชัยประนิน วิสุทธิผล - -
290 นางสาวลักษณา จีระจันทร์ - -
291 นางบุญปลูก มีทองคำ - -
292 นางวิภา สุขวัฒนาวิทย์ - -
293 นายพิสิฐ วันอุ่น - -
294 นายเหลือ เกตุวงษ์ - -
295 นายสุพจน์ คำวิเศษ - -
296 นายภัทร์ จึงกานต์กุล - -
297 นางขวัญนภา ชูแสง - -
298 นายพัฒนพงศ์ สถานทรัพย์ - -
299 นายจิรพัฒน์ คำขาว - -
300 พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช - -
301 นายชูชาติ เทศสีแดง - -
302 นางสาวนฤมล สมบูรณ์ - -
303 นางสาวสุนีย์ แคนยุกต์ - -
304 นายทนง ขันทอง - -
305 นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ - -
306 นายจาดูร อภิชาตบุตร - -
307 นางวรรณา วุฒิอาภรณ์ - -
308 นายโยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ - -
309 นายสิชล จันทร์สิ้ว - -
310 นายกิตติศักดิ์ แสงงิ้ว - -
311 นายเทพประสิทธิ์ น้อยยาสูง - -
312 ดอกเตอร์นิวัต วงศ์พรหมปรีดา - -
313 นายจักรพงษ์ วงศ์วัน - -
314 นายวิทวัส ชัยปาณี - -
315 นางสาวพัชรินทร์ คำสุวรรณ - -
316 นายอโณทัย อุดมศิลป์ - -
317 นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน - -
318 ดอกเตอร์ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ - -
319 ดอกเตอร์วินัย (ไม่เอารอลย) ซ้ำ พันธุรักษ์ - -
320 รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน - -
321 นางสาวรำไพพรรณ แก้วสุริยะ - -
322 นางสาวพรทิพย์ อุทกภาชน์ - -
323 ดอกเตอร์กิตติ กันภัย - -
324 นายพัชรพล ปานรักษ์ - -
325 นายธงชัย โสดร - -
326 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธ์ บุญชุติมา - -
327 นายสิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ - -
328 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะฉัตร ล้อมชวการ - -
329 นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม - -
330 นายฐากูร บุนปาน - -
331 นายสิทธิพร อมรพันธุ์ - -
332 นางปิยฉัตร กรุณานนท์ - -
333 นายเจก รัตนตั้งตระกูล - -
334 นายเทพชัย หย่อง - -
335 ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สุรพล วิรุฬห์รักษ์ - -
336 นายวีระ สุภะ - -
337 รองศาสตราจารย์นิตยา กาญจนะวรรณ - -
338 นางปนัดดา วงษ์ผู้ดี - -
339 นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ - -
340 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ - -
341 นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย - -
342 นายวิษณุ เครืองาม - -
343 นายเตฌิณ โสมคำ - -
344 นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร - -
345 นางดารณี น่วมนา - -
346 นางสุจินตนา ปิยธรรม - -
347 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ - -
348 นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง - -
349 นางชุตินธรา วัฒนกุล - -
350 นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา - -
351 นางสาวสุธิษา จารุเมธาวิทย์ - -
352 นายวสุ เลิศจรรยา - -
353 นายชมะนันท์ วรรณวินเวศร์ - -
354 พันเอกเกียรติชัย โอภาโส - -
355 นางประไพพิศ มุทิตาเจริญ - -
356 นายธนายุทธ สิรินุตานนท์ - -
357 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี - -
358 ดอกเตอร์นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย - -
359 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ - -
360 ดอกเตอร์สมเกียรติ อ่อนวิมล - -
361 ศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร - -
362 พันเอกนิธิศ เปลี่ยนปาน - -
363 รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม - -
364 นางสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค - -
365 นายสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - -
366 นายมกรพ์พล พันสวัสดิวง - -
367 นายวันชัย สอนศิริ - -
368 นางจิตรา ดุษฎีเมธา - -
369 นางวันวิษา ชมภูวิเศษ - -
370 นายบุตรระดม จิตรดอน - -
371 นายรณฤทธิ์ บุญพรหม - -
372 นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ - -
373 นางสาวสุรัชณา ฤกษ์ชนะ - -
374 นางสาวอัจฉรา หัศบำเรอ - -
375 นายกิตติศักดิ์ ตู้ทอง - -
376 นางเพ็ญนภา พรหมผลิน - -
377 นายภาวัช สีสันต์ - -
378 นายสมศักดิ์ สว่างเจริญ - -
379 นายไพโรจน์ กิ่งแก้ว - -
380 รองศาสตราจารย์ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ - -
381 รองศาสตราจารย์พรทิพย์ พิมลพันธุ์ - -
382 รองศาสตราจารย์นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ - -
383 นางสาววิไล เคียงประดู่ - -
384 ดอกเตอร์ชวินท์ ธัมมนันท์กุล - -
385 นางสาวสุพรรนี ภู่กำชัย - -
386 พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ - -
387 นายพากเพียร สุนทรสิต - -
388 นายอนันต์ ธีรวิชญกุล - -
389 นางจินตนา พันธุฟัก - -
390 นางดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ - -
391 นายอภิชนม์ วัชรสินธุ์ - -
392 นางจรัสศรี เรณูพิพัฒน์ - -
393 นางรัตติการณ์ คำดี - -
394 นางจันทรา จันทวโร - -
395 นายอิษฎา แซ่โต - -
396 นายชัชวาลย์ ศรีสละ - -
397 นายสุริยา วีระวงศ์ - -
398 นาวาตรีดอกเตอร์วุฒิพงษ์ พงศ์สุวรรณ - -
399 ดอกเตอร์ปรัชญนันท์ นิลสุข - -
400 รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ - -
401 นางปิยะนุช นาคคง - -
402 นายธนกร เมฆแดง - -
403 นางเสาวลักษณ์ เมฆแดง - -
404 นายลิขิต มิ่งขวัญ - -
405 นายชวลิต จิตรภักดี - -
406 ร้อยตรีสามารถ ณรงค์ - -
407 จ่าสิบเอกพนม ทองอินทร์ - -
408 จ่าสิบเอกศักดิ์ชัย สุทาวัน - -
409 นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ - -
410 นางวันวิสาข์ ชูชนม์ - -
411 ดอกเตอร์รติศักดิ์ พลตรี - -
412 นางสาววีนัส อัศวสิทธิถาวร - -
413 นางช่อผกา วิริยานนท์ - -
414 นางปนัดดา วงศ์ผู้ดี - -
415 จ่าสิบเอกเจนชัย เนตยกุล - -
416 นายแพทย์วรต มโนสิทธิศักดิ์ - -
417 สิบโทอรทัย บุญยัง - -
418 สิบเอกเดชา มงคลธรรม - -
419 จ่าสิบเอกธนวรรษ ตะระโสภา - -
420 นางวาสนา วงศ์ฉายา - -
421 ร้อยตรีพนัชกร เครือโสม - -
422 จ่าสิบเอกรังสรรค์ ชูเมือง - -
423 นางสาวนิธินันท์ ยอแสงอนันต์ - -
424 นางสาวบงกชรัตน์ สุทธิบงกช - -
425 นางประภัสสร จันทร์สถิตพร - -
426 นางสุกัญญา สมไพบูลย์ - -
427 นางปอรรัชม์ ยอดเณร - -
428 นางกุสุมา เทพรักษ์ - -
429 ร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์นิติภูมิ นวรัตน์ - -
430 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ - -
431 นายปรีชา นิศารัตน์ - -
432 นางสาวเตือนใจ สินธุวณิก - -
433 นางสาวอรัญญา เกตแก้ว - -
434 นายอนุธัช บุนนาค - -
435 นายสุริยนต์ ตันตราจิต - -
436 นางเจริญศรี หงษ์ประสงค์ - -
437 นายปิยะ มีผล - -
438 นายนพพร พันละม้าย - -
439 นายอนุสรณ์ เรือนเงิน - -
440 นายธีระชัย มังกรทอง - -
441 นายเสกสม แจ้งจิต - -
442 ดอกเตอร์ปรัชญา เปี่ยมการุณ - -
443 นางสุพัฒนุช สอนดำริห์ - -
444 นายพีรวัฒน์ โชติธรรมโม - -
445 นายวิกิจ แก้วเจริญ - -
446 นายอดิศักดิ์ อ้วนศรี - -
447 นางสาวรัตนาภรณ์ พืชผล - -
448 นายสราวุธ แดงกระจ่าง - -
449 นางสิริกร ศุภมงคล - -
450 นางอรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์ - -
451 นายDarren Knight - -
452 นายBran Cole - -
453 นายJames Cook - -
454 นายRichard Bloodworth - -
455 นายพิเศศ ตันติมาลา - -
456 ดอกเตอร์ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช - -
457 นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ - -
458 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา - -
459 นายรัชพล งามกระบวน - -
460 นางชวนา กีรติยุตอมรกุล - -
461 นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ - -
462 นางภาวิณี ตันติโกวิทย์ - -
463 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ - -
464 รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์ - -
465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย - -
466 นางพิมพ์ณิชา นวลมณี - -
467 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สันทัด ทองรินทร์ - -
468 นายสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม - -
469 นายรัตนบุรี อติศัพท์ - -
470 ร้อยโทชัยรวิช ลิบลับ - -
471 จ่าสิบเอกนพปพรรณ สะอาดเอี่ยม - -
472 จ่าสิบเอกนิพัฒน์ บุญสาน - -
473 จ่าสิบตรีบุญหนา สุรีย์ - -
474 นางสาวจิราพร ปทุมเทวาภิบาล - -
475 นายแพทย์มาโนช รัตนสมปัตติกุล - -
476 นายแพทย์กำธร ตันติวิทยาทันต์ - -
477 นางสาวรัชฎา ตรงดี - -
478 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วุธพงศ์ ลาภเจริญ - -
479 นายสมชาย ชมพูน้อย - -
480 นางบุญธรรม กรานทอง - -
481 รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน - -
482 นายณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ - -
483 นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ - -
484 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ - -
485 นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ - -
486 ดอกเตอร์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ - -
487 นายปกรณ์ ลี้สกุล - -
488 นายอาจวรงค์ จันทมาศ - -
489 นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี - -
490 นายสุรินทร์ ทองคำ - -
491 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ - -
492 นายพระเกริกเกียรติ์ กิตติวโร - -
493 นายจิตติน แสงมาน - -
494 นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนา - -
495 นางสาวสุพิชฌาย์ อนันต์กิตติกุล - -
496 นางณิชาภา แก้วประดับ - -
497 ดอกเตอร์สุทิติ ขัตติยะ - -
498 นางสาวสุภี พงษ์พานิช - -
499 นายสืบสกุล พันธ์ดี - -
500 นายธาตรี ริ้วเจริญ - -
501 นายเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์ - -
502 นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล - -
503 นายกษมาช นีรปัทมะ - -
504 นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ - -
505 นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ - -
506 นายพุทธิสัตย์ นามเดช - -
507 นายพศิน ชุติกชุษณพงศ์ - -
508 นางณัฏฐา ชาญเลขา - -
509 นายอรรถพล เนื้อแก้ว - -
510 นายปฏิพัทธ์ เข็มทิศ - -
511 นายลิขิต อุไรรางกุล - -
512 นางสาวพิศมัย เลิศอิทธิบาท - -
513 นายภัทรพงศ์ สุวรรณศรี - -
514 นางศิริญญา ปกาสิทธิ์ - -
515 นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ - -
516 นายวรรธนพงศ์ คำดี - -
517 พลเอกศรุต นาควัชระ - -
518 นางสาวสวามินี อิสระทะ - -
519 นายพอพล สุดสังเกต - -
520 นายเฉลิมชัย ตรีเนตร - -
521 นางณัฐพร สนธิเจริญ - -
522 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด - -
523 นางกัณหา แดงอาจ - -
524 นางกมลทิพย์ สุคนธชาติ - -
525 นางสาวสุภารัตน์ แผ่นเงิน - -
526 นางปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ - -
527 นางปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต - -
528 นางสาวอัชณัช ปรารถนารักษ์ - -
529 นายเอกพล เธียรถาวร - -
530 นายพสุ ศรีหิรัญ - -
531 นางอารยา สุวิเศษศักดิ์ - -
532 นางนาตยา จันทร์ส่อง - -
533 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์เจษฎ์ โทรณวณิก - -
534 นายทวีชัย พงศ์มณีรัตน์ - -
535 นายอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ - -
536 ดอกเตอร์ธีรวีร์ พ่อค้า - -
537 นางสาวพิมพ์วรี พึ่งบุญ ณ อยุธยา - -
538 นายสิงห์ สิงห์ขจร - -
539 ดอกเตอร์อิทธิพล วรานุศุภากุล - -
540 ดอกเตอร์พงษ์พันธุ์ กีรติวศิน - -
541 นางกมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล - -
542 นายรัชเขต วีสเพ็ญ - -
543 นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด - -
544 นางนันทิญา จิตตโสภาวดี - -
545 นางวรรษมน ช่างปรีชา - -
546 นายอิทธิพล วรานุศุภากุล - -
547 นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน - -
548 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล - -
549 นายวรรษยุต คงจันทร์ - -
550 นายธนายุทธ สิรินุตานนท์ - -
551 นางบุษกร สุขโรดม - -
552 นายศักดิื๙ํญ ๓ุ๋ฌ๗ณฺย - -
553 นายศักดิ์ชัย ภู่เจริญ - -
554 นายกานต์ หงส์ทอง - -
555 นางนาเดีย อุดมรุ่งทรัพย์ - -
556 นายบุญเลิศ ชัยจิตตนานนท์ - -
557 นายไววิทย์ แสงอลังการ - -
558 ดอกเตอร์ณัฐนันท์ รจนกร - -
559 นายธนวัต ศิริกุล - -
560 นางปฤณัต อภิรัตน์ - -
561 นายวิทยาธร ท่อแก้ว - -
562 ดอกเตอร์โศภชา เอี่ยมโอภาส - -
563 นางศศิมา สุขสว่าง - -
564 นางทัศนีย์ ผลชานิโก - -
565 นายอนุชา นาคฤทธิ์ - -
566 นายAndrew Gorton - -
567 นายCraig Macintosh - เริ่มต้นการใช้ระบบสารสนเทศ
568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การออกแบบสารและการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์/ฝึกปฏิบัติ
569 อาจารย์จันทนา สังข์ทอง การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร กิจกรรม "รู้จัก รู้ใจ หัวใจเดียวกัน"
570 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในโลกยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
571 ดอกเตอร์กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์ การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในโลกยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรัชญ์ ครุจิต การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
573 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
574 นายบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
575 นายวินิจพรรษ กันยะพงศ์ การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การสร้าง Online Community/การบริหารและวัดผลสื่อสังคมออนไลน์
576 ดอกเตอร์ธีรติร์ บรรเทิง การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การสร้าง Online Community/การบริหารและวัดผลสื่อสังคมออนไลน์
577 นายเกษมสันต์ วีระกุล การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร การสื่อสารในภาวะวิกฤต
578 ดอกเตอร์ธีรติร์ บรรเทิง การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร นำเสนองานกลุ่มและวิพากษ์ผลงาน
579 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรัชญ์ ครุจิต การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร นำเสนองานกลุ่มและวิพากษ์ผลงาน
580 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร นำเสนองานกลุ่มและวิพากษ์ผลงาน
581 นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การดำเนินการทางวินัย
582 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด การสื่อสารในภาวะวิกฤต โมเดลการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีศึกษา : ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
583 นายเกษมสันต์ วีระกุล การสื่อสารในภาวะวิกฤต ถอดรหัสการสื่อสารในภาวะวิกฤต / ฝึกปฏิบัติ
584 นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
585 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ เทคนิคการเป็นพิธีกร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และตั้งคณะกรรมการรุ่น
586 นายบุญมา ศรีหมาด เทคนิคการเป็นพิธีกร เทคนิคการเป็นพิธีกร
587 นายวัชรพล นนท์ภักดี เทคนิคการเป็นพิธีกร การสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มยุคดิจิทัล
588 นางทวินันท์ คงคราญ เทคนิคการเป็นพิธีกร ความรู้พื้นฐานสำหรับงานพิธีกร
589 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร
590 นายอรรจน์ สีหะอำไพ เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ Workshop บทบาทสมมติ (Role Play)
591 นายAndrew Gorton เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ เทคนิคการเป็นวิทยากร
592 นายอรรจน์ สีหะอำไพ เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ Workshop เทคนิคการเป็นวิทยากร
593 นางทวินันท์ คงคราญ เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ ความรู้พื้นฐานในการเป็นวิทยากร
594 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์
595 นายCraig Macintosh เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
596 นายAndrew Gorton เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ เทคนิคการผลิตสื่อประกอบการบรรยาย
597 นางอรอุมา เกษตรพืชผล เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
598 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ กิจกรรม “มาสนิทกันเถอะ ชาว SSO”
599 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ กิจกรรม “มาสนิทกันเถอะ ชาว SSO”
600 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR การปรับ MINDSET ชีวิตเปลี่ยนเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
601 นางกนกพร ประสิทธิ์ผล นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR Digital Platform สำหรับการประชาสัมพันธ์
602 คุณสกุลศรี ศรีสารคาม นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR Storytelling : เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์
603 ดอกเตอร์สราวุฒิ ทองศรีคำ นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล TikTok ด้วยแอปพลิเคชั่น Capcut
604 ดอกเตอร์สราวุฒิ ทองศรีคำ นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล (VDO) ด้วยแอปพลิเคชั่น Kinemaster
605 นายปรเมศร์ มินศิริ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์
606 นายปรเมศร์ มินศิริ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์
607 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์
608 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์
609 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รู้จักและรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ในการออกแบบประชาสัมพันธ์ Transmedia / Workshop
610 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รู้จักและรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ในการออกแบบประชาสัมพันธ์ Transmedia / Workshop
611 นางสาวยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิต นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รู้จักและรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ในการออกแบบประชาสัมพันธ์ Transmedia / Workshop
612 นางสาวยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิต นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รู้จักและรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ในการออกแบบประชาสัมพันธ์ Transmedia / Workshop
613 นางสาวยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิต นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างกรอบ Design Thinking เพื่องานประชาสัมพันธ์
614 นางสาวยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิต นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างกรอบ Design Thinking เพื่องานประชาสัมพันธ์
615 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างกรอบ Design Thinking เพื่องานประชาสัมพันธ์
616 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างกรอบ Design Thinking เพื่องานประชาสัมพันธ์
617 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI
618 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI
619 นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI
620 นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI
621 นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI
622 นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) Workshop การสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI
623 นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
624 นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
625 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
626 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
627 นายเกษมสันต์ วีระกุล นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
628 นายเกษมสันต์ วีระกุล นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
629 นางสุวรรณา อุษณาจิตต์ นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) นำเสนอและวิพากษ์ผลงาน
630 อาจารย์จันทนา สังข์ทอง ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์
631 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาคมอาเซียน
632 นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ
633 นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
634 นายภูสิต ธวัชวิเชียร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะของผู้ดำเนินรายการ
635 ดอกเตอร์รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
636 นางกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง เทคโนโลยีในอนาคต
637 นางอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
638 นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
639 รองศาสตราจารย์ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง จิตวิทยาสังคม
640 นางอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
641 นางสาวพอใจ กิจถาวรรัตน์ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว
642 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว
643 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว
644 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
645 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
646 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
647 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
648 นางสาวพอใจ กิจถาวรรัตน์ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
649 นายปิยเทพ ศรีชลาลัย ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
650 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์
651 อาจารย์จันทนา สังข์ทอง ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์
652 นายปิยเทพ ศรีชลาลัย ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
653 นางสาวพอใจ กิจถาวรรัตน์ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
654 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
655 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
656 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น กฏหมายที่ต้องรู้
658 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น สิทธิผู้บริโภค
659 นางรมิดา ลีลาพตะ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
660 นายสุวิช สุทธิประภา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รูปแบบการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
661 นายภูสิต ธวัชวิเชียร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ
662 นายสุวิช สุทธิประภา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น บทบาทสื่อต่อความรับผิดชอบในสังคม
663 นางทวินันท์ คงคราญ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น คุณธรรม จริยธรรมและความน่าเชื่อถือของสือ
664 นายปิยเทพ ศรีชลาลัย ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารสำเร็จ
665 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารสำเร็จ
666 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารสำเร็จ
667 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
668 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์
669 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN
670 นายอาคม สุวรรณรักษา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ
671 ดอกเตอร์อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน
672 นายสุวิช สุทธิประภา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง บริหารธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ
673 นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation)
674 นายสุวิช สุทธิประภา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและผู้บริโภค
675 นางทวินันท์ คงคราญ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง การดำเนินรายการสร้างสรรค์สังคม
676 นางสาวพอใจ กิจถาวรรัตน์ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
677 นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
678 นางสาวสิริรัตน์ นิ่มเงิน ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
679 นางรัตนากร ทองสำราญ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
680 อาจารย์จันทนา สังข์ทอง ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ กสทช.ระดับสูง
681 นายเกษมสันต์ วีระกุล พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง การบริหารงานในภาวะวิกฤต
682 นางกนกพร ประสิทธิ์ผล พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง การบริหารสื่อยุคใหม่
683 นายสทาศัย พงศ์หิรัญ พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง Presentation & Storytelling Professional / ปฏิบัติ
684 คุณสกุลศรี ศรีสารคาม พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
685 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร / ปฏิบัติ
686 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและทีมงาน
687 นายรุ่งธรรม พุ่มสีนิล พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง เทคนิคการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ / ฝึกปฏิบัติ
688 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกปฏิบัติ
689 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกปฏิบัติ
690 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกปฏิบัติ
691 พันตรีนิพิฐพนธ์ สุริวรรณ์ พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น ข้าราชการ กปส. ถูกใจถูกระเบียบ
692 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น กิจกรรมเสริมสร้างทีม
693 นายพิศาล อุตสาหพงษ์ พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น กิจกรรมเสริมสร้างทีม
694 ดอกเตอร์มนฤดี ธาดาอำนวยชัย พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น การสื่อสารและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
695 ดอกเตอร์มนฤดี ธาดาอำนวยชัย พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น การสื่อสารและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
696 นางสุวรรณา อุษณาจิตต์ รู้เท่าทันสื่อ นำเสนอผลงาน TikTok หัวข้อ รู้ทันภัยร้ายบนโลกออนไลน์
697 นายเกษมสันต์ วีระกุล รู้เท่าทันสื่อ นำเสนอผลงาน TikTok หัวข้อ รู้ทันภัยร้ายบนโลกออนไลน์
698 นายคณากร คงประทีป รู้เท่าทันสื่อ นำเสนอผลงาน TikTok หัวข้อ รู้ทันภัยร้ายบนโลกออนไลน์
699 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรัชญ์ ครุจิต รู้เท่าทันสื่อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อ
700 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รู้เท่าทันสื่อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อ
701 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช รู้เท่าทันสื่อ รู้จักใช้ เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสาร AI/ Chat GPT
702 นายคณากร คงประทีป รู้เท่าทันสื่อ ปั้นคอนเทนต์ข่าว (TikTok) สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้มหาชน
703 พันตำรวจตรีพากฤต กฤตยพงษ์ รู้เท่าทันสื่อ วัคซีนไซเบอร์ รู้ทัน ความคิด อาชญากรรมเทคโนโลยี
704 ร้อยตำรวจเอกพิชพงศ์ โสมกุล รู้เท่าทันสื่อ วัคซีนไซเบอร์ รู้ทัน ความคิด อาชญากรรมเทคโนโลยี
705 ร้อยตำรวจเอกหญิงพิชญากร สุขทวี รู้เท่าทันสื่อ วัคซีนไซเบอร์ รู้ทัน ความคิด อาชญากรรมเทคโนโลยี
706 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ธนชาติ นุ่มนนท์ รู้เท่าทันสื่อ เสวนาความรู้เท่าทันสื่อในยุค AI
707 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรัชญ์ ครุจิต รู้เท่าทันสื่อ เสวนาความรู้เท่าทันสื่อในยุค AI
708 นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ รู้เท่าทันสื่อ เสวนาความรู้เท่าทันสื่อในยุค AI
709 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รู้เท่าทันสื่อ เสวนาความรู้เท่าทันสื่อในยุค AI