ระบบการให้บริการข้อมูล (OPEN API) | ผู้ผ่านการฝึกอบรม

KEY VALUE Description
Content-Type application/่json รูปแบบของค่าที่ส่งกลับมาจาก Server
Authorization Bearer Token Token จะได้รับจาก API POST Login
พารามิเตอร์ ประเภทข้อมูล Operator คำอธิบาย
flag ข้อความ = ประเภท
REQ_YEAR_NO string = ปีงบประมาณ
Result ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
status text สถานะการรับ-ส่งข้อมูล
message array ชุดข้อมูล
ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย
COURSE_NAME ชื่อหลักสูตร
REC_FNAME ชื่อ
REC_LNAME นามสกุล
REC_MINISTRY สังกัดกระทรวง/บริษัท
REC_STATUS_TRAINING สถานะการอบรม Y=ผ่าน
REQ_EDATE_TRAIN วันที่สิ้นสุดการอบรม
REQ_GEN รุ่นที่
REQ_SDATE_TRAIN วันที่เริ่มต้นการอบรม
REQ_YEAR_NO ปีงบประมาณ
Download คู่มือการให้บริการข้อมูล (OPEN API)