ระบบการให้บริการข้อมูล (OPEN API) | รายชื่อหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียน

KEY VALUE Description
Content-Type application/่json รูปแบบของค่าที่ส่งกลับมาจาก Server
Authorization Bearer Token Token จะได้รับจาก API POST Login
พารามิเตอร์ ประเภทข้อมูล Operator คำอธิบาย
flag ข้อความ = ประเภท
Result ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
status text สถานะการรับ-ส่งข้อมูล
message array ชุดข้อมูล
ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย
REQ_BUDGET งบประมาณโครงการ
REQ_DATE_TRAIN วันที่แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์
REQ_DETAIL รายละเอียด
REQ_EDATE_TRAIN วันที่สิ้นสุดการอบรม
REQ_END_DATE วันที่ปิดรับสมัคร
REQ_GEN รุ่นที่
COURSE_NAME หลักสูตร
SUBJECT วิชา
REQ_NUM_ALL จำนวนผู้เข้าอบรม
REQ_OPEN_DATE วันที่เปิดรับสมัคร
REQ_SDATE_TRAIN วันที่เริ่มต้นการอบรม
REQ_TEACHING_TYPE รูปแบบการสอน
REQ_TRAIN_FEE ค่าสมัครฝึกอบรม
REQ_TYPE_PROJ ประเภท
REQ_YEAR_NO ปีงบประมาณ
WFR_ID ID
Download คู่มือการให้บริการข้อมูล (OPEN API)