ประเภทหลักสูตรการอบรม :

หลักสูตรแนะนำ

img

การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 14

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 10

img

นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 14

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10

img

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 5

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 10

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

img

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

img

นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal รุ่นที่ 62

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรม