ประเภทหลักสูตรการอบรม :

หลักสูตรแนะนำ

img

การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

img

เทคนิคการเป็นวิทยากรฯ รุ่นที่ 1

img

นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal รุ่นที่ 62

img

การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 14

img

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 5

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 10

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 10

img

นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 14

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10

img

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 5

img

รู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 1

img

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 6

img

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR Change Agent Project) รุ่นที่ 1

img

การสื่อสารในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 1

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรม