เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

หลักสูตรขอความร่วมมือ
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 1/40 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเพิ่มพูนทักษะการพูด การสื่อสาร ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเทคนิคการเป็นวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการพูดบนเวทีในฐานะวิทยากรมืออาชีพของหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 14 - 27 พ.ย. 2565

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม