การสื่อสารในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 1

หลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 84/84 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน โดยการจัดอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่บุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และภาคเอกชน โดยสอดคล้อตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ กรมประชาสัมพันธ์ (แผนยุทธศาสตร์ - กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 - 2580) คือ การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการดำรงชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และตามกลยุทธ์ที่ 2.2 การขยายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่องานสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที่เป็นเอกภาพ รวมถึงบุคลาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม กับโลกแห่งข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับการดำเนินงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่10 แผนย่อยที่ 3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกผังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันการประชาสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน รองรับภารกิจงานของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร/ชุดวิชา “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การสื่อสารในภาวะวิกฤต” อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญของกรมประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบหลักสูตรอบรม / จัดอบรม “การสื่อสารในภาวะวิกฤต” เพื่อยกระดับทักษะ (Upskill) และ ปรับทักษะใหม่ (Reskill) ให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง จะเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ต้องเผชิญเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์วิกฤต ผ่านกลไกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ ในขณะเดียวกันต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 21 ก.ค. 2566 - 08 ส.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม