รู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 1

หลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 41/41 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

พัฒนาและยกระดับบุคลากร กสป.ให้รู้เท่าทันสื่อ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 10 - 31 พ.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม