นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 14

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 38/38 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 10/10 คน )

ค่าลงทะเบียน

6,000 บาท

รายละเอียด

การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 10 ม.ค. 2566 - 08 มี.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม