รู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 2

หลักสูตรภายใต้โครงการเสริมทักษะวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 40/40 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 36/36 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้มีทักษะความรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี รู้ทันข่าวปลอม ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง ข้อมูลเท็จ มีจริยธรรมในการใช้สื่อ รู้เท่าทันอาชญากรรมเทคโนโลยี สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 36 คน และบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน จำนวน 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 คน ทั้งนี้ เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 27 ก.พ. 2567 - 12 มี.ค. 2567

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม