การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 15

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 33/33 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 10/10 คน )

ค่าลงทะเบียน

6,000 บาท

รายละเอียด

นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดกระบวนการการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาตามสภาวการณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้สื่อหรือเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร รวมถึงการติดตามประเมินผลแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม นำไปปฏิบัติได้จริง การฝึกอบรมจะเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ *** หมายเหตุ : ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับหนังสือตอบรับแจ้งทางเมล เท่านั้น***

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 08 ม.ค. 2567 - 21 มี.ค. 2567

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม