นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal รุ่นที่ 62

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 1/30 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 0/10 คน )

ค่าลงทะเบียน

75,000 บาท

รายละเอียด

แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูงต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้แก่หน่วยงานของตน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ทำให้ผู้บริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน จำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรอบรู้ สมรรถนะด้านการบริหารงาน และความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 62 : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ทั้งการบริหารองค์กร บุคลากร กระบวนงานประชาสัมพันธ์ และนวัตกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย ภายใต้บริบทต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 092-2468495 , 086-1563867 (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 16 พ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม