การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 30

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 38/38 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๘ กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการที่ ๑ การปฐมนิเทศ กระบวนการที่ ๒ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ทั้งนี้ กระบวนการที่ ๑ การปฐมนิเทศให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ ความเข้าใจองค์กรเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร กฎ ระเบียบต่างๆ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งหวังให้ได้รับความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติหน้าที่ให้ส่วนราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด และการเป็นข้าราชการที่ดี กระบวนการที่ ๒ การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการฝึกอบรมทางไกล“หลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่” ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา คือ ๑. ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ๓. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๔. เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น ดำเนินการโดยส่วนราชการต้นสังกัดประสานงานกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการภายในระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนกระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อเน้นการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี การมีวินัยและเสียสละ คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน โดยให้กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการหรือกระทรวงอาจมอบหมายกรมใดกรมหนึ่งดำเนินการแทนกระทรวงก็ได้ และส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จึงกำหนดจัดการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจองค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีจิตสำนึกและประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 16 - 27 ต.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม