นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR Change Agent Project) รุ่นที่ 1

หลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 44/120 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

การอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR Change Agent Project) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดการอบรม หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR Change Agent Project) เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Salon A และ B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการสื่อสารที่เหมาะสม ด้วยการยกระดับทักษะ (Upskill) และปรับทักษะใหม่ (Reskill) รองรับการเปลี่ยนเปลี่ยง Digital Transformation รวมถึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการทุกกระทรวงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเข้าไลน์กลุ่ม PR Chang Agent Project 2023 ได้ที่ https://line.me/ti/g/zGHM3kmkom

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 10 - 24 ก.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม