พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 5

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 28/28 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

ในยุคที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน มีการวางแผน การบริหารจัดการทั้งเรื่องของอัตรากำลัง เครื่องมือในการทำงาน เป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจ บูรณาการเชื่อมโยงการทำงาน และนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันโลกดิจิทัล กำลังคนของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในฐานะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน โดยการนำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงไปแปลงสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจภายใต้บริบทการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะด้านการติดต่อประสานงานและการโน้มน้าวใจ ทักษะด้านการบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้พร้อมรับภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และให้ความร่วมมือในการทำงาน ของกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 5 ขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 23 เม.ย. 2566 - 05 พ.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่