ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 31/35 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 5/7 คน )

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท

รายละเอียด

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากสำนักงาน กสทช. อย่างมั่นใจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จึงมีสิทธิ์สามารถเข้าทดสอบรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช. ได้ โดยในหลักสูตร ระดับสูง สำนักงาน กสทช. มีข้อกำหนดการอบรม ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง เรียบร้อยแล้ว โดยต้องแนบไฟล์สำเนาเอกสารใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ส่งให้ทางสถาบันการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ทั้งนี้ สามารถแนบไฟล์ดังกล่าวผ่านระบบการรับสมัคร ในหน้าการรับสมัคร หรือ สามารถส่งไฟล์เอกสารทาง e-mail: iprdev2563@gmail.com โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สถาบันการประชาสัมพันธ์จะแจ้งวันและเวลาในการเข้าทดสอบ) 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร โดยต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นถือว่าไม่ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของ กสทช. และสถาบันการประชาสัมพันธ์จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 10 ม.ค. 2566 - 01 พ.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม