ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 10

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 37/45 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 7/8 คน )

ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท

รายละเอียด

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนและมั่นใจ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จึงมีสิทธิ์สามารถเข้าทดสอบรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช. ได้ โดยในหลักสูตร ระดับกลาง สำนักงาน กสทช. มีข้อกำหนดการอบรม ดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น เรียบร้อยแล้ว หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออื่น ๆ ตามรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านสื่อสารมวลชนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเรียนวิชาด้านสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยต้องส่งไฟล์สำเนาเอกสาร ให้ทางสถาบันการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ดังนี้ -ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น หรือ -ทรานสคริปแสดงรายวิชาเรียน ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และ ใบปริญญาบัตร ทั้งนี้ สามารถแนบไฟล์ดังกล่าวผ่านระบบการรับสมัคร ในหน้าการรับสมัคร หรือ สามารถส่งไฟล์เอกสารทาง e-mail: iprdev2563@gmail.com โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สถาบันการประชาสัมพันธ์จะแจ้งวันและเวลาในการเข้าทดสอบ) 3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร โดยต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นถือว่าไม่ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของ กสทช. และสถาบันการประชาสัมพันธ์จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 09 ม.ค. 2566 - 12 เม.ย. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม