ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 10

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 39/40 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 5/5 คน )

ค่าลงทะเบียน

3,500 บาท

รายละเอียด

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนและมั่นใจ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จึงมีสิทธิ์สามารถเข้าทดสอบรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากสำนักงาน กสทช. ได้ ทั้งนี้ ในหลักสูตร ระดับต้น สำนักงาน กสทช. มีข้อกำหนดการอบรม ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สถาบันการประชาสัมพันธ์จะแจ้งวันและเวลาในการเข้าทดสอบ) 2.ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร โดยต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นถือว่าไม่ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของ กสทช. และสถาบันการประชาสัมพันธ์จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 06 ม.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม