พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 5

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 48/48 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นในแต่ละระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 24 ม.ค. 2566 - 24 ก.พ. 2566

ฝึกอบรมวันที่