การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 14

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 32/33 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 10/10 คน )

ค่าลงทะเบียน

6,000 บาท

รายละเอียด

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเขียนแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การกำหนดกิจกรรม การเลือกใช้สื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและทิศทางขององค์กร รองรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างครบวงจรในยุคดิจิทัล สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างถูกทิศทาง ****** หมายเหตุ : ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 มี.ค. 66 หรือ มีจำนวนผู้สมัครจากภายนอกครบ 32 คน (คนที่ 31-32 ลำดับสำรอง) /ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับหนังสือตอบรับแจ้งทางเมล เท่านั้น******

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 06 ม.ค. 2566 - 19 เม.ย. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม