นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 3

หลักสูตรภายใต้โครงการเสริมทักษะวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 19/19 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 46/46 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้มีทักษะความรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย (Audience) ในการออกแบบประชาสัมพันธ์ Transmedia รวมทั้งการสร้างคู่มือรู้เท่าทันการใช้ AI และการสร้างกรอบ Design Thinking เพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 98 คน หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ สังกัดหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง จำนวน 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 128 คน ทั้งนี้ เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 23 พ.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม