พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 8

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 38/38 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่จำเป้นในแต่ละระดับให้สามารถปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Online)

เปิดรับสมัครวันที่ : 30 ม.ค. 2567 - 05 ก.พ. 2567

ฝึกอบรมวันที่