พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 7

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
( รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 41/42 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นในแต่ละระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 20 ธ.ค. 2566 - 09 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมวันที่