เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

หลักสูตรขอความร่วมมือ
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 40/40 คน )

ค่าลงทะเบียน

8,375 บาท

รายละเอียด

วิทยากร คือผู้ที่มีความรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ เข้าใจ พัฒนาความสามารถ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างวิทยากรมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นไปต่อยอดในการพัฒนา ส่งเสริมให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถผลิตสื่อประกอบการบรรยายได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 10 พ.ย. 2566 - 04 ธ.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม