ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มี.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นางสาวกรรณิการ์ ลักษณะจินดา กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
2 ว่าที่ร้อยเอกขวัญชัย หิรัญอุดมเกียรติ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
3 นางสาวคริษฐา คุ้มพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่าน
4 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุจฉาการ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
5 นางสาวชลธิชา สนิทชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผ่าน
6 นางสาวฐิตินันท์ ทองมาเอง ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา (2) ผ่าน
7 นางสาวณปภัช อินทรแสง ไดนามิคทรานสปอร์ต ผ่าน
8 นางสาวณภัทร์อลิน เจริญธำรงวสุ มหาดไทย ผ่าน
9 นายณัฐธากรณ์ พัชรามันต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่าน
10 นางทศพร วิเชียรชัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่าน
11 นางสาวธนัญญา ปุยสำลี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่าน
12 นายธนาทิตย์ ทันเพื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่าน
13 นายธัชกร ป้อปาลี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่าน
14 นางสาวนาตยา ขำเขียว กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
15 นางนุชนาฎ รัตนพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
16 นายปณต วิศาลกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
17 นางสาวประภาศรี เหมพฤกษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
18 นางปรางทิพย์ ปวงคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
19 นางสาวปริยา พุฒธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
20 นางสาวปุญชรัสมิ์ พันธุ์สว่าง รัฐสภา ผ่าน
21 นายปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่าน
22 นางสาวพนิดา จันทะสาย กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
23 นายพฤฒิ พรหมพงษ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน
24 นายพิพัฒน์ อัฒพุธ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
25 นางสาวมินตรา ประเสริฐ สำนักงานอัยการสูงสุด ผ่าน
26 นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
27 นายวุฒิชัย แก้วจันทร์ เกษตรและสหกรณ์ ผ่าน
28 นางสาวสาริน พีระบูล n/a ผ่าน
29 นายสิทธิพงศ์ วิเชียรวรรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน
30 นางสาวสิริอาภา พวงมาลา มหาดไทย ผ่าน
31 นางสาวสุจารี สัจจากุล กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
32 นางสาวสุชารีย์ วัฒนมงคลลาภ กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่าน
33 นายสุทธิพงษ์ ศิลารักษ์ มหาดไทย ผ่าน
34 นางสาวสุพิชญ์ชญา เสถียรยานนท์ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) ผ่าน
35 นางสาวสุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่าน
36 นายสุเมธ จันทร์สวย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
37 นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
38 นายอรรถพร ธรรมวิมล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
39 นางสาวอริษา ชมชื่น สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
40 นางสาวอัญชกุล ศรีทัพ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
41 นายอัมฤทธิ์ จานุวี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
42 นายอานนท์ วิชานนท์ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน