ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นายกรวิทย์ จันทร์พูล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
2 นางสาวกรุณา จันทร์จินดา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
3 นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นสกุล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
4 นางกาญจนา บุญเพียร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
5 นางสาวขนิษฐา ยิ้มดี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
6 นายคัมภีร์ งานดี กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
7 นางสาวจงกลสิริ คชธานี มหาดไทย ผ่าน
8 นางสาวจุฑารัชต์ บุญรัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
9 นายฉัตรชัย จิตจำนอง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
10 นางสาวชญาภรณ์ ภูงามเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
11 นางสาวชนัทนุช จีนะเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน
12 นายชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
13 นายชัชวาล ธนันชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
14 นางสาวซีลีน อัจฉริยะประสิทธิ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
15 นางสาวญาณิศา ลือชาวัฒนา กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
16 นายฑีฆายุวรรธน์ สิงห์สกุล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
17 นางสาวณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
18 นางสาวณัฏฐณิชชา ภมรไมตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
19 นางสาวณัฏฐนันท์ คงทน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
20 นางสาวณัฏฐากร วิริยะวงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผ่าน
21 นายดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
22 นายธนกรณ์ ยิ้มสงวน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
23 นางสาวธนัญญา ทองเปรม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
24 นางสาวธิดาทิพย์ หอมมะลิ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
25 นางสาวธิดารัตน์ คันใจ มหาดไทย ผ่าน
26 นายธีรวัฒน์ บุญอภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
27 นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา การคลัง ผ่าน
28 นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
29 นางสาวนฤมล คงนวน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
30 นายบุญเรือง แสนโสม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
31 นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
32 นางสาวประสิตา ช่วยประดิษฐ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
33 นายปัญญา นนทะโคตร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
34 นางสาวปานกนก เพ็งแจ่ม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่าน
35 นางสาวปิยนาถ ปิยพัฒน์ชนะสกุล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
36 นายพงษ์พิสุทธิ์ เกตุคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
37 นายพีรนิตย์ พรหมมา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
38 นางสาวภาสุรัตน์ เจียมสายใจ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
39 นายมนตรี รัศมี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
40 นายยงยุทธ พ่อค้า กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
41 นางยินดี ตรีรัญเพชร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
42 นางสาวเย็นจิต หลักกำจร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
43 นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
44 นางสาวรุจิรา บูรณทรัพย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
45 นายเรวัตร แจ้งสว่าง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
46 นางสาววรวรรณ เชื้อบุญ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่าน
47 นายวรันชกร สองเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
48 นายวัลลภ เขียวผึ้ง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
49 นางสาววิมลพรรณ ปัญญาอุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน
50 นายวิษณุ ถิระพัฒน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่าน
51 นายวีรภัทร เพชรสุทธิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
52 นายวีระชัย ศิริกา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
53 นายวุฒิชัย พงศ์วุฒิศักดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
54 นางสาวสมรรัตน์ รุ่งมณี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
55 นายสรวิชญ์ ไชยคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
56 นางสาวสินีนาถ ธนะไชย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
57 นางสาวสินีนาถ สุดสี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
58 นางสาวสิริธิภา ฤกษ์นิยม กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
59 นายสุรเชต อังค์สุวรรณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผ่าน
60 นางสาวออระชร คาดพันโน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
61 นางสาวอันธิกา บุญชู กระทรวงยุติธรรม ผ่าน
62 นายอานนท์ เชิงจำเนียร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
63 นายอารีย์รูส ดารายีสอฮอ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
64 นางสาวอุมาภรณ์ อำภาสุวรรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน