ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 42

ระหว่างวันที่ 05 - 08 มี.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
ไม่พบข้อมูล