ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2566

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. 2566 - 17 มี.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
2 นางกัญยา ศิริอักษร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
3 นางสาวกาญจนา ยุทธไชโย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
4 นายกิตติราช หู้เต็ม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
5 นายเกรียงศักดิ์ ธรรมชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
6 ว่าที่ร้อยตรีคณิต สังข์กรทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
7 นายคณิน เสถียรยศ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
8 นางสาวครองทรัพย์ อินนา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
9 นายจรูญ มาแดง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
10 นายจิระพันธ์ เพ็งแจ่มศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
11 นางสาวจิราภรณ์ เจริญศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
12 นายเจษฎา มูลธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
13 นายณรงค์ศักดิ์ หาญแอม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
14 นางสาวณัชพร น่าชม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
15 นางสาวดวงพร สุริยะ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
16 นางสาวธัญญรัศม์ โพธิ์ศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
17 นายธีรภัทร เทียมแท้ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
18 นางสาวนันทิกา คันใจ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
19 นางนารีรัตน์ สินเปียง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
20 นางสาวน้ำผึ้ง พรานเจริญ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
21 นางสาวบวรลักษณ์ ปูทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
22 นางสาวปภวรินทร์ เจริญผลธนากานต์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
23 นายพิตตินันท์ บุญศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
24 นายพีรพัฒน์ พิเนตร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
25 นายภานุพงศ์ ธนโรจนวัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
26 นายยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
27 นางสาวยุราพร พวงแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
28 นางสาวรัสรินทร์ ธนวิชญ์วรภัทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
29 นายรุ่งปัญญา โห้พึ่งจู สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
30 นางสาววัชรา สุขนาวี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
31 นางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
32 นายวิทยา คำภาตัน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
33 นางสาววิลาวัณย์ สุดทองคง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
34 นางสาวศรัญญา มังคละวงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
35 นายศิกษ์ครินทร์ อาษาสูนย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
36 นางสาวศิวพร มณีวรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
37 นางสาวสรัลยา สุภางค์รัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
38 นางสาวสโรชา กิ่มเทิ้ง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
39 นางสาวสวรรยา รุ่งมณีพิพัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
40 นางสาวแสงเดือน อินมา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
41 นายอธิปไตย พรหมสุรินทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
42 นายอภิดล จันทรังษี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
43 นายอรรถสิทธิ์ ช่วยสุริยา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
44 นางสาวอรุณี บุญธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
45 นางสาวอลิสา เกลี้ยงเกตุ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
46 นายอัฐพล พิมพ์ชายน้อย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
47 นายเอกชัย ใจมาธิ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
48 นางสาวเอื้ออารีย์ พรหมดี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน