ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44

ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
ไม่พบข้อมูล