ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

รู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มี.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นายกนก ตันวิบูลย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
2 นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
3 เรืออากาศเอกกรัณย์ภัฏ ภูมิธำรงรัชต์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผ่าน
4 นายกัมปนาท พอจิต สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
5 นางสาวจงจิตร ฟองละแอ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
6 นายจักรกฤษณ์ จิระไอย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่าน
7 นางสาวจารุภา ตวงสิทธินันท์ กระทรวงวัฒนธรรม ผ่าน
8 นายจิรกร ปิฎกรัชต์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
9 นางจิระพา หนูชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
10 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย เกบุ้ย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
11 นางสาวชญาภา ยงค์ศรี กระทรวง?ยุติธรรม? ผ่าน
12 นางสาวชนฐิตา นฤชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
13 นางสาวชนาภา ทองคำ กระทรวงพลังงาน ผ่าน
14 นางสาวชนิสรา เกตุแก้ว กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
15 นางสาวชยชนก จันทวงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
16 นายชยุต อนุสุริยา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
17 นางสาวชลณัฐฏ์ กาฬภักดี กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
18 นางสาวชาลิสา ชมภูราษฎร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
19 นางสาวชินานาฎ ตันยา กระทรวง?สาธารณสุข? ผ่าน
20 นางสาวชิสา จันทร์มูช สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
21 นายณัฐพล ศักดา แรงงาน ผ่าน
22 นายณัฐรัชต์ หงษ์คำ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
23 นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
24 นางสาวดลย์ธาวีร์ แก้วตาทิพย์ กระทรวงพลังงาน ผ่าน
25 นางสาวดวงเนตร จิวะรังสิมา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
26 นางสาวดารัณ เจริญวงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
27 นางสาวดาราจรัส สุริโยทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่าน
28 นายธนภูมิ หลวงปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน
29 นางสาวธนัชชา สิทธิขวา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่าน
30 นางสาวธมลชนก วงศ์เดชงาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
31 ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ กลิ่นคุ้ม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่าน
32 นางสาวธิติมา พันรอด สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
33 นางสาวนลิน เทียมกลิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน
34 นางบุณณดา ภัทรธันยพงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
35 นายบูบากาด ปูตีลา กระทรวงมหาดไทย ผ่าน
36 นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
37 นายปณต วิศาลกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
38 นายปิยะศักดิ์ ยืนชนม์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่าน
39 ร้อยตรีหญิงพนิดา ฉายาวัฒน์ กระทรวงกลาโหม ผ่าน
40 นางสาวพรชิตา รุกขชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่าน
41 นางพริ้มเพรา พูลสวัสดิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่าน
42 นางสาวพริมรตา ศิริพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
43 นายพีรณัฐ ยุชยะทัต กระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน
44 นางสาวภัศกมล รูปแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
45 นางสาวมัณฑนา สามงามยา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
46 นางสาวมัทธิดา ธรรมราช ตินะมาตร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
47 นางสาวรักษิตา ทาระกาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน
48 นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริวรรต สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
49 นางรัชนี ดัชถุยาวัตร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
50 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาติวุฒิ กระทรวงคมนาคม ผ่าน
51 นางสาวลักษณ์วิไล ยุทธสุทธิพงศ์ สาธารณสุข ผ่าน
52 นางสาววรกานต์ โพธิ์จันทร์ กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
53 นายวรทัต รชฏเสถียรพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวง?แรงงาน? ผ่าน
54 นายวัชระ บานเย็น สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
55 นางสาววิจิตรา จันเข็ม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
56 นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ กระทรวงการคลัง ผ่าน
57 นายวินัย ใจกว้าง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
58 นายวุฒิชัย บุญเฉย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
59 นายสิทธิพงศ์ วิเชียรวรรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน
60 นางสุจิตรา ค้าเจริญ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
61 นางสาวสุชญา มหาอินทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
62 นางสาวสุชานุช เสาร์แก้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
63 นางสาวสุทธิญา บุญดิเรก สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
64 นางสุภาวดี สมศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
65 นายสุรกานต์ เชาวลิต กระทรวงคมนาคม ผ่าน
66 นายแสวง ศรีทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
67 นางสาวอณิกร ดอนแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
68 นายอธิวัฒน์ ธาดาศรีสวัสดิ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่าน
69 นายอนุรักษ์ ขาวฤกษ์ กระทวงอุตสาหกรรม ผ่าน
70 นายอรรถพร ธรรมวิมล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
71 นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
72 นายอานนท์ วิชานนท์ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน
73 นางอิศราภัทร์ พาสิงห์ศรี กระทรวงการคลัง ผ่าน
74 นางอุภาวรรณ พรหมรักษา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
75 นางสาวอุมาภรณ์ อ่องสอาด กระทรวงยุติธรรม ผ่าน
76 นายเอก วงศ์จินดา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน