ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 08 - 26 ม.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
ไม่พบข้อมูล