ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 30

ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2566 - 13 พ.ย. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 กชพร บุรุษภักดี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
2 กิตติชัย ใบรักษา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
3 นายกิตติศักดิ์ สุระมณี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
4 นางสาวกุลจิรา วงษ์ใหญ่ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
5 จำนงค์ ทองพรหม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
6 นางสาวชนัญญา กระจ่างวงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
7 ชัชชฎาภรณ์ กิตติภัทรตระกูล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
8 นางสาวฐิตาภรณ์ บุญศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
9 ฐิตามร คำพานิช สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
10 นางสาวทัศนีย์ จันสุข สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
11 นางสาวธารินี พิมพ์เลิศ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
12 นิรดา รุ่งเรือง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
13 นายบรรเทิง แสงคำมา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
14 ปิยะวัฒน์ ชมชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
15 นายเป็นไท มินาผล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
16 พชรพล มาลัยแย้ม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
17 พัฒนา บุรณะ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
18 นางสาวพิรญาณ์ รัตโนดม สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
19 นายพุทธรัฐ ศิลาพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
20 นางสาวภัคจีรา แสงเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
21 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทีจันทร์มาตย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
22 มานะ พลอยเลิศ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
23 มุกมณี เศษศุภ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
24 นายรชพงศ์ สะอาดดี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
25 นางสาวรัชดาภรณ์ วรรณพงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
26 นายวริทธิ์ธร ธีระธนโรจน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
27 นางสาววรินทร คุ้มชะนะ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
28 ไวชยันต์ นุ้ยสวี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
29 นายศรัณย์ วงศ์วิโรจน์รักษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
30 ศักดา วิทยาการ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
31 ศิริเนตร แก้วมะ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
32 ศุภชัย รัตนเรือนเพ็ชร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
33 ศุภิสรา ทิพยธร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
34 สหบดี อริยพลประดิษฐ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
35 สุภาภร นวนทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
36 สุรียา จินตรา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
37 อดิศร มาเชียงผา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
38 อนุสรณ์ วงค์ไพย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน