ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2566

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
ไม่พบข้อมูล