ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 04 - 08 ธ.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นางกฤติมา เสรีรัฐ แรงงาน ผ่าน
2 นางสาวขวัญชนก คงรอด กระทรวงแรงงาน ผ่าน
3 นางจิตร์ลดา พรมศรี แรงงาน ผ่าน
4 นางจินดาภา กันสวัสดิ์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
5 นางจุไรพร สุวรรณมณี แรงงาน ผ่าน
6 นางสาวชนิดาภา สอนภู กระทรวงแรงงาน ผ่าน
7 นายชาญยุทธ ผิวพงษ์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
8 นางสาวชาติรส พรมพิราม กระทรวงแรงงาน ผ่าน
9 นางสาวณฐพรรณ ศรีสกุล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ผ่าน
10 นางณภัทร์ เตชะโสมาเกตุ แรงงาน ผ่าน
11 นางสาวณัฏฐนิช ขุนพินิจ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
12 นางดารณี เทียนเครือ กระทรวง?แรงงาน? ผ่าน
13 นางสาวดารุณี พันธ์แอ แรงงาน ผ่าน
14 นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร กระทรวงแรงงาน ผ่าน
15 นายธนภัทร แสงผล กระทรวงแรงงาน ผ่าน
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนวัลย์ ทิมทอง ฟิตเตอร์ แรงงาน ผ่าน
17 นางสาวธัญชนก โปศิริ แรงงาน ผ่าน
18 นางสาวธัญญา แสนลือ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
19 นางสาวนปภา กิจสหวงศ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ผ่าน
20 นางสาวนันทะญา แก้วเปี้ย กระทรวงแรงงาน ผ่าน
21 นางนางเสาวภา แสงประสิทธิ์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
22 นายนาดิร อนุพงค์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
23 นางเนตร์ศิริ จิตตปาลกุล กระทรวงแรงงาน ผ่าน
24 นางสาวบุณยนุช จันทเลิศ แรงงาน ผ่าน
25 นางสาวปัทมพร จาอินต๊ะ แรงงาน ผ่าน
26 นางปิยะมาศ เฉลยจิต กระทรวงแรงงาน ผ่าน
27 นางสาวพรรณพิลาศ เจริญหิรัญศิริกุล กระทรวงแรงงาน ผ่าน
28 นางภัคพิษา เขม้นเขตการ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
29 นางสาวมานีซะห์ อาแว กระทรวงแรงงาน ผ่าน
30 นางสาวรุ่งอรุณ สมบูรณ์ แรงงาน ผ่าน
31 นางวณิชชา ขัติยศ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
32 นางสาวศิรินุช แข็งแรง กระทรวงแรงงาน ผ่าน
33 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจ่าง แรงงาน ผ่าน
34 นางสาวสรวีย์ เมตตา กระทรวงแรงงาน ผ่าน
35 นายสัญญา สุนทรโยธี แรงงาน ผ่าน
36 นางสำราญ พลอยดำ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
37 นางสาวสุวดี แก้วคำ แรงงาน ผ่าน
38 นางสาวอรสา พึ่งตาล กระทรวงแรงงาน ผ่าน
39 นางสาวอรัญญา มงคลนำ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
40 นายเอกลักษณ์ ทิพย์คูนอก กระทรวงแรงงาน ผ่าน