ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 06 - 10 พ.ย. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นายกฤต บุญเกษม กระทรวงแรงงาน ผ่าน
2 นางสาวกฤติยาณี เรืองเนตร์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
3 นางสาวขวัญฤทัย ดิ้นทอง กระทรวงแรงงาน ผ่าน
4 นางจงจิตต์ ยูรนิยม แรงงาน ผ่าน
5 นางสาวจารุวรรณ จำนงค์กิจ แรงงาน ผ่าน
6 นางสาวจินตนา ติ่งบุญ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
7 นางสาวชนิดาภา เดชาจิรกวิน แรงงาน ผ่าน
8 นายชวาล บุญจรัส กระทรวงแรงงาน ผ่าน
9 นางสาวฐิติรัชต์ ทรายทอง กระทรวงแรงงาน ผ่าน
10 นางสาวณภัทร สุดถนอม กระทรวงแรงงาน ผ่าน
11 นางณัชชา นาสมวงศ์ แรงงาน ผ่าน
12 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ใจซื่อ แรงงาน ผ่าน
13 นางสาวนภัสนันท์ นิตสุวรรณ์ แรงงาน ผ่าน
14 นางสาวนัทชลิตา คงช่วย กระทรวงแรงงาน ผ่าน
15 นางสาวปริณดา บรรดาศักดิ์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
16 นางสาวปรีดา นิลมาตย์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
17 นางสาวปิยารัตน์ แซ่จ๋าว กระทรวงแรงงาน ผ่าน
18 นางสาวผ่องศรี กันทะลึก กระทรวงแรงงาน ผ่าน
19 นายพงษ์พัฒน์ แจงทนงค์ แรงงาน ผ่าน
20 นางสาวพิจิตรา คล้ายชะเอม กระทรวงแรงงาน ผ่าน
21 นางเพลินใจ แสงวิเชียร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ผ่าน
22 นางภรณ์พจันทร์ ไชยภาลี แรงงาน ผ่าน
23 นางมัณฑนา นันทฐานุกร กระทรวงแรงงาน ผ่าน
24 นางสาวระพีพรรณ บัวแก้ว กระทรวงแรงงาน ผ่าน
25 นางสาวรัฐธีย์ ณ นคร กระทรวงแรงงาน ผ่าน
26 นางสาวลำภูวดี จันทร์สีภา แรงงาน ผ่าน
27 นางสาววรรษพร เฮ้งศิริ แรงงาน ผ่าน
28 นางวัชรี พงศ์กิตติภิญโญ แรงงาน ผ่าน
29 นางสาววิชยานันท์ ขันละ กระทรวงแรง ผ่าน
30 นางสาวศศิธร ไทยลา แรงงาน ผ่าน
31 นางสาวศิริวรรณ สองนาค กระทรวงแรงงาน ผ่าน
32 นายสมชัย ทิตสรรพพา กระทรวงแรงงาน ผ่าน
33 นายสรพงษ์ นนทวงษ์ แรงงาน ผ่าน
34 นายสรศักดิ์ คำเหลา กระทรวงแรงงาน ผ่าน
35 นายสัญญา จันทร์รอด แรงงาน ผ่าน
36 นางสาวสิริกัลยา อาจศิริ แรงงาน ผ่าน
37 นางแสงจันทร์ ประสงค์ แรงงาน ผ่าน
38 นางสาวแสงวรรณ นาคสำแดงฤทธิ์ กระทรวงแรงงาน ผ่าน
39 นางสาวหัสยาภรณ์ อมรปาน กระทรวงแรงงาน ผ่าน
40 นางสาวอาภาพร กุลสวน กระทรวงแรงงาน ผ่าน