ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 31

ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2566 - 19 ธ.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1 นายกนก ตันวิบูลย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
2 นางสาวกนกชนก รอดดี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
3 นางสาวกนกพร สอนวงษา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
4 นางสาวคนึงนิจ โชคชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
5 นางสาวคัทลียา สีสุทร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา อุนาแพง สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
7 นางสาวชญานี สุนทรมาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
8 นางสาวชญาภรณ์ ภูงามเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
9 นายฐานัส จันทระ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
10 นายณภัทร ดีเย็น สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
11 สิบตำรวจโทณัฐพงศ์ สารบุตร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
12 นางสาวณิชากร นาวา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
13 นายธนภร ปรุฬห์ฤทธิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
14 นายธัชพล เชาวน์โอภาส สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
15 นายธันวัตถ์ เพ็ชรสวัสดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
16 นายธิติธัช หิรัญเบญจทรัพย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
17 นางสาวนุชนาฎ บรรณกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
18 นางสาวปริณยดา ศักดิ์ดาพงศ์ไพศาล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
19 นางสาวพณดา วงศ์ใหญ่ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
20 นางสาวพนาวรรณ จันทรังศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
21 นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
22 นางสาวพิมนภัทร์ สมพร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
23 นางสาวเพ็ญนภา คำนนท์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
24 นางสาวภานุมาศ ป้อมบ้านต้า สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
25 นายมนตรี รัศมี สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
26 นางสาวมาซีเตาะ เจ๊ะมาแอ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
27 นางสาวมานิตา ศรีคำพงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
28 นางสาววรกมล นาคเพชรพูล สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
29 นายศิริบูรณ์ โอชารส สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
30 นางสาวสาธิดา โตษะกาญจนะ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
31 นางสาวเสนาะ สมีเพ็ชร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
32 นางสาวหยาดฝน ตันชื่น สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
33 นางสาวอรปวีณ์ วงศ์วชิรา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน
34 นายอานนท์ เชิงจำเนียร สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน