ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มี.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวอริษา ชมชื่น สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายธัชกร ป้อปาลี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวสาริน พีระบูล n/a ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นายสิธัญ สุคนธปฏิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกใบสมัคร
5 นางสาวสุพัตรา ทรัพย์สิน บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ยกเลิกใบสมัคร
6 นางสาวณปภัช อินทรแสง ไดนามิคทรานสปอร์ต ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางทศพร วิเชียรชัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางสาวนาตยา ขำเขียว กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางสาวคริษฐา คุ้มพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นายณัฐธากรณ์ พัชรามันต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นายธนาทิตย์ ทันเพื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสาวจันทิมา ถาวรนาน การเคหะแห่งชาติ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
13 นางสาวชลธิชา สนิทชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวกรรณิการ์ ลักษณะจินดา กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นายสุเมธ จันทร์สวย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายวุฒิชัย แก้วจันทร์ เกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางสาวณภัทร์อลิน เจริญธำรงวสุ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นายสุทธิพงษ์ ศิลารักษ์ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางสาวฐิตินันท์ ทองมาเอง ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา (2) ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวภัทรานิษฐ์ แตงร่ม แรงงาน ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นางสาวอริศรา นามรักษ์ มหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
23 นางสาวอริศรา นามรักษ์ มหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
24 นางสาวปุญชรัสมิ์ พันธุ์สว่าง รัฐสภา ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นายอานนท์ วิชานนท์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นายพฤฒิ พรหมพงษ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวสุชารีย์ วัฒนมงคลลาภ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นางสาวพนิดา จันทะสาย กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นางสาวศศิวิมล จิตรแก้ว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกเลิกใบสมัคร
30 นางสาวสิริอาภา พวงมาลา มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวสุพิชญ์ชญา เสถียรยานนท์ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นางสาวสุจารี สัจจากุล กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา การคลัง ยกเลิกใบสมัคร
35 นางสาวภัควรินทร์ อุดมธนาชัยศักดิ์ กระทรวงการคลัง ยกเลิกใบสมัคร
36 นางสาวธนัญญา ปุยสำลี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นางสาวสุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นายสิทธิพงศ์ วิเชียรวรรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นายเสมียน คำวิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกใบสมัคร
40 นายปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุจฉาการ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
42 นางสาวมินตรา ประเสริฐ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
43 นางปรางทิพย์ ปวงคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
44 นายปณต วิศาลกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
45 นางสาวอัญชกุล ศรีทัพ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 ว่าที่ร้อยเอกขวัญชัย หิรัญอุดมเกียรติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นางสาวปริยา พุฒธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นายอัมฤทธิ์ จานุวี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 นายอรรถพร ธรรมวิมล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
50 นางสาวประภาศรี เหมพฤกษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
51 นายพิพัฒน์ อัฒพุธ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
52 นางนุชนาฎ รัตนพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม