ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวชนัทนุช จีนะเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายยงยุทธ พ่อค้า กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวสิริธิภา ฤกษ์นิยม กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางสาววิมลพรรณ ปัญญาอุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล กระทรวงสาธารณสุข ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาววรวรรณ เชื้อบุญ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวซีลีน อัจฉริยะประสิทธิ์ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางสาวอันธิกา บุญชู กระทรวงยุติธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นายคัมภีร์ งานดี กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาวนุชจรีย์ สัจจา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาวปานกนก เพ็งแจ่ม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นายทนงศักดิ์ สุวรรณกล่อม สาธารณสุข ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา การคลัง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวญาณิศา ลือชาวัฒนา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวณภัทร์อลิน เจริญธำรงวสุ มหาดไทย ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสาวพรชิตา รุกขชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นสกุล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาววณาลัย แก้วศรี รัฐสภา ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางสาวจุฑารัชต์ บุญรัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวณัฏฐากร วิริยะวงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นายฑีฆายุวรรธน์ สิงห์สกุล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวออระชร คาดพันโน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นายฉัตรชัย จิตจำนอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นายเรวัตร แจ้งสว่าง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นายชัชวาล ธนันชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นายกรวิทย์ จันทร์พูล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นางสาวณัฏฐนันท์ คงทน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นายวีรภัทร เพชรสุทธิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางสาวขนิษฐา ยิ้มดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวประสิตา ช่วยประดิษฐ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นางสาวธิดาทิพย์ หอมมะลิ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาวเย็นจิต หลักกำจร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นายอานนท์ เชิงจำเนียร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวภาสุรัตน์ เจียมสายใจ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นายมนตรี รัศมี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นายวีระชัย ศิริกา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นายธนกรณ์ ยิ้มสงวน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นายสุรเชต อังค์สุวรรณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นางสาวชญาภรณ์ ภูงามเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นายดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
42 นายวิษณุ ถิระพัฒน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
43 นางสาวสินีนาถ สุดสี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
44 นางสาวนฤมล คงนวน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
45 นายปัญญา นนทะโคตร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 นางสาวอุมาภรณ์ อำภาสุวรรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นางสาวณัฏฐณิชชา ภมรไมตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 นางสาวณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
50 นายสรวิชญ์ ไชยคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
51 นางสาวรุจิรา บูรณทรัพย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
52 นางสาวสมรรัตน์ รุ่งมณี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
53 นางสาวจงกลสิริ คชธานี มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
54 นายพงษ์พิสุทธิ์ เกตุคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
55 นายวรันชกร สองเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
56 นายวุฒิชัย พงศ์วุฒิศักดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
57 นายบุญเรือง แสนโสม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
58 นางยินดี ตรีรัญเพชร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
59 นายธีรวัฒน์ บุญอภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
60 นายพีรนิตย์ พรหมมา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
61 นางสาวสินีนาถ ธนะไชย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
62 นายชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
63 นางสาวกรุณา จันทร์จินดา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
64 นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
65 นางสาวปิยนาถ ปิยพัฒน์ชนะสกุล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
66 นางกาญจนา บุญเพียร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
67 นายสมัชชา ฝางเสน สำนักนายกรัฐมนตรี รอตรวจสอบคุณสมบัติ
68 นายอารีย์รูส ดารายีสอฮอ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
69 นางสาวธนัญญา ทองเปรม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
70 นายวัลลภ เขียวผึ้ง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
71 นางสาวธิดารัตน์ คันใจ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม