ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร Test รุ่นที่ 0

ระหว่างวันที่ 06 เม.ย. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางทัตพิชา ทมานนท์ สพฐ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
2 นายเจริญชัย แก้วคง - ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นายกฤษฎากร แก้วคง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม