ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 42

ระหว่างวันที่ 05 - 08 มี.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวณัฏฐนันท์ คงทน สำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกใบสมัคร
2 นายภูศิษฐ์ ทองมา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวสุภัทรา จันทร์เมฆา องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางสาวกนกวรรณ สินเดระดาษ คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นางสาวอณัศยา รอดเรืองสันต์ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาวเบญจมาศ คุ้มเสถียร มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวสุธิดา หนูขาว มหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
8 นางสาววิราวรรรณ บุญช่วยแล้ว สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางสาวภิญญดา โกษา กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาวพัชรินทร์ เมธวัฒน์ธรากุล กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาวสุธิดา เงางาม กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสราลี แสนวิเศษ สาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นางสาวสรินทร์รัตน์ พระสุมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวจันทิมา ถาวรนาน การเคหะแห่งชาติ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
15 นางสาวบณฤทธิ์ บุญ-หลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นายคุณากร เนตรสืบสาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายพัชรเมศร์ วิบูลธรรมรักษ์ การท่าเรือ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางสาวอำไพพรรณ ศรีสังข์งาม คมนาคม ยกเลิกใบสมัคร
19 นางสาวกุสุมา แสนนอก คมนาคม ยกเลิกใบสมัคร
20 นางสาวญาณิศชา ไหล่แท้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวพิมพ์กมญฑ์ รอดราวี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นางสาวสกาว พงษ์ขวัญ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวสิริกร สุระคำแหง มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นางสาวปนัดดา ตรัยรัตนาธิคุณ กระทรวงคมนาคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นายวิทวัส ขาวประเสริฐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 พันจ่าอากาศโทภัทรพงศ์ เกษจันทร์ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวศศิธร พิมพา กระทรวงคมนาคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นายสุพมาศ พรหมมาส กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
29 นางสาวณภัทร์อลิน เจริญธำรงวสุ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางสาวธปภัษ ภาณุมาศ เมืองไทยประกันชีวิต ยกเลิกใบสมัคร
31 นางสาวจิรัตติกาล สุขสิงห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 เรือตรีหญิงอาทิตยา สุขะกาลนันท์ กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาวนาถพร วรรณศิลป์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวปิยธาดา จันทร์เจริญ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางเกศรา เเย้มชื่นใจ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวพรประภา รัตนแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 พันตํารวจโทหญิงกัญญา ทองแดง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นางสาวสุวรีย์ พิมพาภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นางสาวเพ็ญประไพ วงษ์เสงี่ยม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นางสาวจามจุรี ยรรยง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นายชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
42 นายพีรนิตย์ พรหมมา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
43 นางสาวนารินทร์ รอดฮวบ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
44 นายธนากร จันทแพทย์ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
45 นางสาวปพิชญานันท์ เทพรักษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 นางสาวภัทราพร ประชุมกุล กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นางสาวขนิษฐา ยิ้มดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นางกาญจนา บุญเพียร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 นางสาวละมุล กมล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
50 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิลชา สัตบุศย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
51 นายพรพงศ์ เอี่ยมจะโร กระทรวงยุติธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม