ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. 2566 - 17 มี.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นายกิตติราช หู้เต็ม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายวิทยา คำภาตัน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวสรัลยา สุภางค์รัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางสาววัชรา สุขนาวี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นางสาวจิราภรณ์ เจริญศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นายรุ่งปัญญา โห้พึ่งจู สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวศรัญญา มังคละวงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นายอภิดล จันทรังษี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นายอัฐพล พิมพ์ชายน้อย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาวยุราพร พวงแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางนารีรัตน์ สินเปียง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสาวแสงเดือน อินมา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นายคณิน เสถียรยศ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวสวรรยา รุ่งมณีพิพัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวครองทรัพย์ อินนา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสาวปภวรินทร์ เจริญผลธนากานต์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายธีรภัทร เทียมแท้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นายเกรียงศักดิ์ ธรรมชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นายพิตตินันท์ บุญศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นายศิกษ์ครินทร์ อาษาสูนย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นายพีรพัฒน์ พิเนตร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวดวงพร สุริยะ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นายจิระพันธ์ เพ็งแจ่มศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวเอื้ออารีย์ พรหมดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาวบวรลักษณ์ ปูทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นายยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นายอธิปไตย พรหมสุรินทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นางสาวอรุณี บุญธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นายจรูญ มาแดง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวน้ำผึ้ง พรานเจริญ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นางสาวนันทิกา คันใจ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาววิลาวัณย์ สุดทองคง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางกัญยา ศิริอักษร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวสโรชา กิ่มเทิ้ง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวศิวพร มณีวรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นายเจษฎา มูลธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นางสาวธัญญรัศม์ โพธิ์ศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นางสาวอลิสา เกลี้ยงเกตุ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นายอรรถสิทธิ์ ช่วยสุริยา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นายณรงค์ศักดิ์ หาญแอม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
42 นางสาวรัสรินทร์ ธนวิชญ์วรภัทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
43 ว่าที่ร้อยตรีคณิต สังข์กรทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
44 นางสาวณัชพร น่าชม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
45 นางสาวกาญจนา ยุทธไชโย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 นายเอกชัย ใจมาธิ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นายภานุพงศ์ ธนโรจนวัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมมาก สำนักนายกรัฐมนตรี ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม