ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44

ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางดาร์ลียา สายสหัส - ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
2 นางสาวภัสราภรณ์ ขอบทอง กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
3 นางสาวกมลวรรณ โกมุทสกุณี กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวจี คงประสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
5 นางสาวภัสสร พรมเอี้ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
6 นางสาวสิรียากร ภัทร์ธนะวัตน์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
7 นางสาวกนกอร ทองสุข กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
8 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ บจก. เอ็ม ซี ระ - มอเตอร์สปอร์ต ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
9 นายธรรพ์ณธร อรียพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
10 นางสาวจิราภรณ์ พรมรังฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
11 นางสาวอภิษฐา เทียนหอม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
12 นางสาวอุทุมพร บำรุงศิลป์ กระทรวงแรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
13 นางสาวนิชธาวัลย์ กันทอง แรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
14 นายชัยมงคล บุญพัวพันธ์ กระทรวงแรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
15 นางสาวอัญมณี งาหอม แรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
16 นางสาวอรปรียา เผือกเนียร แรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
17 นายพีรวุฒิ เหมวิมล กระทรวงแรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
18 นางสาวทิพย์ธีรา รัมมณีย์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวรมิตา ศรีคูณ ไม่มี ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
20 นายวัชระ ทานะวงศ์ องค์กรอิสระ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
21 นางสาวมนสิกานต์ กุญชร ณ อยุธยา กระทรวงแรงงาน ยกเลิกใบสมัคร
22 หม่อมหลวงปภาดา เทวกุล อิสริยชีวิน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
23 นางสาวเบ็ญจวรรณ ดาวเรือง รัฐสภา ยกเลิกใบสมัคร
24 นางสาวสุทธิดา จันทกล สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
25 นายสันติ จันทกมล อิสระ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาวฐิติมา ศรีทองสุข มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
27 นางสาวณัฐชนิกานต์ ปิยะโชติ กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
28 นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
29 นางสาวพัชรี กันภัย มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
30 นางสาวญาณภัทร ประทุมศิริ เกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกใบสมัคร
31 นางสาวอัจฉรียา แสนสุข โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
32 นางสาววรรณนิสา ชูจันทร์ มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
33 นางจุฑารัตน์ วราพงษ์พิพัฒน์ บริษัท คณิตพี่มาร์ค จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
34 นางสาวสุพิชญ์ชญา สิทธินามสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
35 นายวรรณกร หงษ์อินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ยกเลิกใบสมัคร
36 นางสาวปภาวรินทร์ ทนโนนแดง มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
37 นายปฏิวัติ ประธรรมโย มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
38 นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล ยุติธรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
39 ดอกเตอร์ปาริชาติ เปรมวิชัย บริษัท ทวีลาภ ดี-พลัส จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
40 นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ กระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัย และนวัตกรครม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
41 นางสาวสุขวสา สิทธิวงศ์ ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ยกเลิกใบสมัคร
42 นายอิศเรศ สุขชม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
43 นางสาวกิตติภา นวลคำ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
44 นายชญานนท์ ชมดี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
45 นางธรรมิตาว์ สาวนาม มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
46 นางสาวสุชานันท์ ศรีแก้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
47 นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์ มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
48 นางสาวทอปัด เอี่ยมอุดม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 สิบเอกจาโรจน์ จันทร์กระจ่าง กรุงเทพมหานคร ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
50 นางสาวกาญจนาทิพย์ หนูภัยยันต์ ศึกษาธิการ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
51 นางสาวพิชาภัค โสภาคำ มหาดไทย รอตรวจสอบคุณสมบัติ
52 นางสาวอรอนงค์ เปรมสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอตรวจสอบคุณสมบัติ