ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร รู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มี.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นายภูษณิศา ทองมหา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกใบสมัคร
2 นายธนพล จั่นทิม กระทรวงศึกษาธิการ ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางสาวชาลิสา ชมภูราษฎร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นายเอก วงศ์จินดา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางอุภาวรรณ พรหมรักษา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวธิติมา พันรอด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางสาวเบญจรัตน์ สิทธิเม่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางบุณณดา ภัทรธันยพงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาวชยชนก จันทวงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาวชิสา จันทร์มูช สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นายชยุต อนุสุริยา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นางสาวสุทธิญา บุญดิเรก สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวดารัณ เจริญวงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวมัณฑนา สามงามยา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางรัชนี ดัชถุยาวัตร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นางสาวชนฐิตา นฤชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางสุภาวดี สมศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวนลิน เทียมกลิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางสาววรกานต์ โพธิ์จันทร์ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวพริมรตา ศิริพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นางจิระพา หนูชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาติวุฒิ กระทรวงคมนาคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นายสุรกานต์ เชาวลิต กระทรวงคมนาคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ กระทรวงการคลัง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางอิศราภัทร์ พาสิงห์ศรี กระทรวงการคลัง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นายอานนท์ วิชานนท์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นายสิทธิพงศ์ วิเชียรวรรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นายธนภูมิ หลวงปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นายปณต วิศาลกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวชนิสรา เกตุแก้ว กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นายบูบากาด ปูตีลา กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นายพีรณัฐ ยุชยะทัต กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวพรชิตา รุกขชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวรักษิตา ทาระกาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวจงจิตร ฟองละแอ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นายวัชระ บานเย็น สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นายวินัย ใจกว้าง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นายวุฒิชัย บุญเฉย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นางสาวภัศกมล รูปแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นายจิรกร ปิฎกรัชต์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
42 นางสาวอณิกร ดอนแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
43 นางสาวสุชญา มหาอินทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
44 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย เกบุ้ย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
45 นายกัมปนาท พอจิต สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 นายกนก ตันวิบูลย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นางสาวจารุภา ตวงสิทธินันท์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นายณัฐพล ศักดา แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
50 ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ กลิ่นคุ้ม กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
51 นายอรรถพร ธรรมวิมล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
52 นางสาวดวงเนตร จิวะรังสิมา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
53 นายแสวง ศรีทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
54 นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
55 นางสาววิจิตรา จันเข็ม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
56 นายอนุรักษ์ ขาวฤกษ์ กระทวงอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
57 นางพริ้มเพรา พูลสวัสดิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
58 นางสาวชินานาฎ ตันยา กระทรวง?สาธารณสุข? ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
59 นางสาวลักษณ์วิไล ยุทธสุทธิพงศ์ สาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
60 นางสาววราลักษณ์ แก้วสุพรรณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
61 นางสาวชลณัฐฏ์ กาฬภักดี กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
62 นางสาวธนัชชา สิทธิขวา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
63 นายณัฐรัชต์ หงษ์คำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
64 นายจักรกฤษณ์ จิระไอย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
65 นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริวรรต สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
66 นายวรทัต รชฏเสถียรพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวง?แรงงาน? ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
67 นางสาวชญาภา ยงค์ศรี กระทรวง?ยุติธรรม? ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
68 นางสาวอุมาภรณ์ อ่องสอาด กระทรวงยุติธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
69 นางสาวดาราจรัส สุริโยทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
70 นางสาวดลย์ธาวีร์ แก้วตาทิพย์ กระทรวงพลังงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
71 นางสาวชนาภา ทองคำ กระทรวงพลังงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
72 นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
73 ร้อยตรีหญิงพนิดา ฉายาวัฒน์ กระทรวงกลาโหม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
74 เรืออากาศเอกกรัณย์ภัฏ ภูมิธำรงรัชต์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
75 นายปิยะศักดิ์ ยืนชนม์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
76 นางสุจิตรา ค้าเจริญ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
77 นายวัฒนพงษ์ พลแสน กระทรวงสาธารณสุข ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
78 นายอธิวัฒน์ ธาดาศรีสวัสดิ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
79 นางสาวธมลชนก วงศ์เดชงาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
80 นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล ยุติธรรม ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
81 นางสาวมัทธิดา ธรรมราช ตินะมาตร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
82 นางสาวสุชานุช เสาร์แก้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม