ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 43

ระหว่างวันที่ 09 - 12 ก.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นายดรีม แสงฤทธิ์ - ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
2 นางสาวนภัสนันท์ อุทัยเวียนกุล กระทรวงพม. ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวกาญจนรัศมิ์ สายจันทร์ กรมส่มเสริมปกครองส่วนท้อง กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
4 นางสาววิลาสินี ผ่องแผ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองแพรกษา ยกเลิกใบสมัคร
5 นางสาววิลาสินี ผ่องแผ้ว กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
6 นางสาวศุภกุล จันทรทิพย์ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางกรรณิการ์ ชัยสุวรรณ์ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นายอิศเรศ โหระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางสาวสุนิสา คงบำรุง กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
10 นางสาวชลณัฐฏ์ กาฬภักดี กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาวปิยธาดา จันทร์เจริญ กระทรวงแรงงาน ยกเลิกใบสมัคร
12 นางสาวนุศรา สุระ สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
13 นางสาวสุภาวรรณ บัวแก้ว กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษาธิการ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
15 นายอดิศักดิ์ ผักก่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
16 นางสาวนารินทร์ รอดฮวบ มหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
17 นายธนากร จันทแพทย์ มหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
18 นางสาวภัทราพร ประชุมกุล กระทรวงมหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
19 หม่อมหลวงปภาดา เทวกุล อิสริยชีวิน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
20 นางสาวศศิวิมล จิตรแก้ว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นายเจษฎา หอมกลิ่น กระทรวงแรงงาน ยกเลิกใบสมัคร
22 นางสาวพรประภา รัตนแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยกเลิกใบสมัคร
23 นางสาวรัชนู วรรณา แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวมนฐ์ญาพร สุวิมลพันธุ์ มหาดไทย รอตรวจสอบคุณสมบัติ
26 นายกิตติศักดิ์ มะซอ สำนักอนามัย กทม. ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
27 นายเจษฎา หอมกลิ่น กระทรวงแรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
28 นายวรัญญู ราชสุข กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
29 นางสาวสุภัท่รา ธำรงสุวรรณกิจ กรุงเทพมหานคร ยกเลิกใบสมัคร
30 นางพรทิพา รักท้วม กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวกัญญสร จังพานิข กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
32 นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกใบสมัคร
33 นายอภินันท์ จันทรา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวจุฑามาศ รัตนภูมิ - รอตรวจสอบคุณสมบัติ
35 นายชาญพล สุขดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวกัญจนา ทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นางสาวชัญญาวีร์ จินตนะรุ่งโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยกเลิกใบสมัคร
38 นางสาวชัญญาวีร์ จินตนะรุ่งโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยกเลิกใบสมัคร
39 เรือเอกธงชัย สุขศรี กลาโหม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิพัฒน์ รุจิปัญญา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยกเลิกใบสมัคร
41 นางสาวอำไพพรรณ ศรีสังข์งาม คมนาคม ยกเลิกใบสมัคร
42 นางสาวอำไพพรรณ ศรีสังข์งาม คมนาคม รอตรวจสอบการชำระเงิน
43 นางสาวกุสุมา แสนนอก คมนาคม รอตรวจสอบการชำระเงิน
44 นายนพพร วงศ์วิวัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกใบสมัคร
45 นางสาวเมฐติญา วงษ์ภักดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 นายนพพร วงศ์วิวัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นางสาวภานิศา ธรรมพงษ์ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นางสาวทิพวรรณ ไทยเจริญพร กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 นางสาวเรณู บุญสิทธิ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอตรวจสอบคุณสมบัติ
50 นางสาวภักดี เชื่อมพิบูลย์ กระทรวงยุติธรรม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
51 นางสาวพัดชา หวังใจสุข กระทรวงยุติธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
52 ดอกเตอร์ภัคสิริ แอนิหน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
53 นางสาวผุสดี ทัดเที่ยง ศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
54 นางสาวนนทยา นาคะสิงห์ สาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
55 นางมนสิชา เวรุนัต สาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
56 นางสาวสิฏฐิชนันท์ ศรัณย์ชานน เกรท เวลธ์ ลอว์ จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
57 นายปิยวัฒน์ ศรีหะจันทร์ สาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
58 นางสาวสุภาพร เชาวรัตน์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
59 นางสาวยุวทิพย์ อาระยานิมิตสกุล บจก. เจ พี ซี เมทัล ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
60 นางประภาพร พันธุ์ศิริ สาธารณสุข ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
61 นางสาวรุ่งนภา บุษบง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รอตรวจสอบการชำระเงิน
62 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงสว่าง - ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
63 นางสาวบุษยา โนนิล SLDC / ศูนย์พัฒนาจิตวิญญาณและภาวะผู้นำเซเวียร์ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
64 นางรัชนีกรณ์ วัฒนานวทรัพย์ มหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
65 นายชัชชา ชงฆา Posco-Thainox ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
66 นางสาวภาวิตา ชะโณวรรณะ เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
67 นางสาวพิชาภัค โสภาคำ มหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
68 นายอัสนี จึงนิพนธ์สกุล กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ