ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 05 - 23 ก.พ. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นายสุประวัติ เภสัชชา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายสุรชัย ศรชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวจิรภา สายสะอาด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นายวัชรพร เจริญศร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นายอรรคพงษ์ บุญชีพ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาววรรณวิมล หล้าชน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางธัญญา พลสงคราม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางสาวดารารัศ เวชเตง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นายอำนาจ ศิลป์สุวรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 ว่าที่เรือตรีสำฤทธิ์ สันตะพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นายพิภาก ชูโฉม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสาวณัฏฐาพร ริ้วทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นายอภิชาติ ช้างกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นายอรรถพล หมื่นทุม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นายบัณฑิต มันปาฏิ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นายปุณณรัตน์ เดชอัครา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายสุรศักดิ์ ธรรมประสิทธิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางจุฑามาส ถวิลสุข สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นายณรงค์ฤทธิ์ เกิดอุลิต สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นายศักดา พรมทองดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นายบรรดาล ศิริโสภา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นายสุทธิศักดิ์ ทิมพูล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวสมหวัง อโนทิพย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นายศิลปชัย ภาชโน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวพรแดง แซ่เตียว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาวรัตนาพร ครุธวงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวอติพร ลิ้มลิขิตอักษร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นางสาวกัลยกร สาระวรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นายอภิชัย กีรติอุณห์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นายพงศกร พิมพ์ตา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางนัฏธิดาพร เผ่าพงศ์ช่วง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นายนเรศ มะลัยคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาวรัตนาภรณ์ กันชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวพิชชาอร สรรพสิน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวหนูเจียม คำศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นายธนาธิป สุวรรณพัฒน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นางอรุณี สิงคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นางสาวสายพิน ภาคสาร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม