ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 08 - 26 ม.ค. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวศศิพิมล คำสุกดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นางสาวเศรณี นาวงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นายกอบุญ แสงพู สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางสาวภาวิณี เทพคำราม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นายเสน่ห์ เชียงลา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาวเปรมวสุ ต่ออภิชาตตระกูล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวอชิรา เพิ่มพูลพรอุทัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางบังอร สุ่มแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางสาวปรัศนียาภรณ์ ตันเกียรติชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาววรปัญญ์ จิตราวุธ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาววรารัญ ธนูศร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นางสาวฐิตาพร ดอนแก้ว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวพวงมาลัย ทีหนองสังข์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวกรกช บัวเพชร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นายพงษ์ศักดิ์ บุญลอย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายวรา อุทัยชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นายศุภธร หงษ์ภักดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นายพิพัฒน์ อัฒพุธ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางจินตนา ทิพยรัตน์กุล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวทรงรัตน์ ทิพวงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 ดอกเตอร์ศตพล ยศกรกุล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวปิยาภรณ์ เก้าพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นางพรรณภัทร เพชรรัตน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวจินตรัตน์ อินทมาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นายสรวิชญ์ ไชยคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวณัฏฐนันท์ คงทน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นายรัชพล พงษ์นิกร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นายธนิก ธนกรไพศาล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางสาวสโรชา หง่าสงฆ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางรวยริน ทองชู สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นางสาวนิชาพร ชะเอมทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นายสุรเดช หนึ่งชนะ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวนิศานาถ สนธิเณร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นายกรวิทย์ จันทร์พูล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวสุธาวัลย์ โอสถเจริญ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นางสาวนริสรา พิมทา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นายยุทธพร บานเย็น สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นายศราทธ์ ว่องการดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นายธนกรณ์ ยิ้มสงวน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นายธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม