ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 30

ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2566 - 13 พ.ย. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวฐิตาภรณ์ บุญศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 สุรียา จินตรา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 พัฒนา บุรณะ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 ฐิตามร คำพานิช สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นายศรัณย์ วงศ์วิโรจน์รักษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 ปิยะวัฒน์ ชมชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 ไวชยันต์ นุ้ยสวี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 ศุภชัย รัตนเรือนเพ็ชร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นายกิตติศักดิ์ สุระมณี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นายพุทธรัฐ ศิลาพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 พชรพล มาลัยแย้ม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 จำนงค์ ทองพรหม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 กิตติชัย ใบรักษา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นิรดา รุ่งเรือง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 อนุสรณ์ วงค์ไพย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 ชัชชฎาภรณ์ กิตติภัทรตระกูล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นายวริทธิ์ธร ธีระธนโรจน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 ศิริเนตร แก้วมะ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 สุภาภร นวนทอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 มุกมณี เศษศุภ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 ศักดา วิทยาการ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 อดิศร มาเชียงผา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาววรินทร คุ้มชะนะ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นางสาวทัศนีย์ จันสุข สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวกุลจิรา วงษ์ใหญ่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาวภัคจีรา แสงเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 ศุภิสรา ทิพยธร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 สหบดี อริยพลประดิษฐ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 มานะ พลอยเลิศ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางสาวธารินี พิมพ์เลิศ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นายบรรเทิง แสงคำมา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทีจันทร์มาตย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาวชนัญญา กระจ่างวงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 กชพร บุรุษภักดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวรัชดาภรณ์ วรรณพงษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวพิรญาณ์ รัตโนดม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นายรชพงศ์ สะอาดดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นายเป็นไท มินาผล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม