ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวกัตติกา สาสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายศุภชัย ปิยะวงศ์ลาวัลย์ เทศบาลเมืองบางแก้ว ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาววันวิสา ทรัพย์สิน เทศบาลเมืองบางแก้ว โปรดแก้ไขคุณสมบัติ
4 นางณิชกุล ทัศนโกวิท กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
5 นางสาวธนานันต์ ปรากฏกุลทรัพย์ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาวสุพัชนา สมศรี กระทรวงมหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
7 นางสาวปุณิกา เนื้อทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางสุขสมภัชญ์ กุธาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
9 นายพิบูลย์พันธ สาทอง กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
10 พันจ่าอากาศโทภัทรพงศ์ เกษจันทร์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
11 นางพิไลพร หรุดคง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
12 นางสาวเสาวนีย์ แซ่หรือ กระมรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นายภาณุวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 ร้อยตำรวจเอกกชกวินทร สาระพงษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวชนัณปกานติ์ ขำโขนงงาม แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ กระทรวงแรงงาน ยกเลิกใบสมัคร
17 นางสาวปรารถนา ขันอาสา ท่าอากาศยานไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 ว่าที่ร้อยตรีชานน ผิววรรณ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวผุสชา กรมไกรยศร กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางสาวณัฐพร พละศักดิ์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวมยุรี อิ่มสุวรรณฤทัย กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นางสาวพรรวี สุทธิวิริยะ กระทรวงแรงงาน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
23 นางสาวอาทิตา ธัญญาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นางสาววณิษฐา สนองคุณ มหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวศศิธร บดินทร กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาวธนิกาน ญาณโกมุท กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวนิธิมา ประกอบนันท์ กระทรวงมหาดไทย ยกเลิกใบสมัคร
28 นางสาวเสาวลักษณ์ หัดคำหมื่น กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นางสาวอนงค์กรณ์ นวเลิศปัญญา บมจ ไทยประกันชีวิต สาขาเวียงสระ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮานานี่ ดาแลหมัน กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเกื้อกูล กระทรวงมหาดไทย ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นายศิรนาถ สรศักดิ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นายธนาวุฒิ ชีวชุติรุ่งเรือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกเลิกใบสมัคร
35 นางสาวอนุตา ฐานะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวอินทนิล สถาปิตานนท์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นายวันเฉลิม ประกอบโชคนำชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นางสาวณัฐนันท์ ขยันยิ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นายณัฏฐ์ธชัย โพธิ์ทองนาค บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นางสาวรณาพร รณฤทธิวิชัย ท่าอากาศยานไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
41 นางสาวกมลรัตน์ ทองบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
42 นางสาววนิษา ชลทรัพย์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
43 นางสาวอาริตา สังข์แก้ว กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
44 นางสาวณัฐฑริกา เจริญวงศ์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
45 นายเจตรินทร์ นินคำ กระทรวงยุติธรรม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
46 นางสาวปุณณาสา คชศิลา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
47 นางสาวสุธาสินี มโนสุวรรณกุล แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
48 นางสาวพาณิภัค ปุจฉาการ สาธารณสุข ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
49 เกษศินี รัตนพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
50 ลภัสรดา กันเกตุ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
51 ธัญวรรณ จิระโร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
52 นางสาวชาลิสา ชมภูราษฎร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
53 จุฑารัตน์ เคนจอหอ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
54 ณัฐพงษ์ คงเอี่ยม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
55 นางสาวนิศากานต์ กีร์ตะเมคินทร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
56 นางสาวเพียงจันทร์ วงศ์ทวีสุข สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
57 นางสาวดวงเนตร จิวะรังสิมา สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
58 พันตำรวจโทเปมิกา วิวัฒนพงศ์พันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม
59 นางอัญชลี ปริตรมงคล dfd ไม่อนุมัติเข้าฝึกอบรม