ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 04 - 08 ธ.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางวณิชชา ขัติยศ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายธนภัทร แสงผล กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวดารุณี พันธ์แอ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางจิตร์ลดา พรมศรี แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นางสาวขวัญชนก คงรอด กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางณภัทร์ เตชะโสมาเกตุ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวธัญชนก โปศิริ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนวัลย์ ทิมทอง ฟิตเตอร์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางภัคพิษา เขม้นเขตการ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางนางเสาวภา แสงประสิทธิ์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาวณฐพรรณ ศรีสกุล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางเนตร์ศิริ จิตตปาลกุล กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นางกฤติมา เสรีรัฐ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวอรัญญา มงคลนำ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวพรรณพิลาศ เจริญหิรัญศิริกุล กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสำราญ พลอยดำ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นางสาวรุ่งอรุณ สมบูรณ์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นายเอกลักษณ์ ทิพย์คูนอก กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวณัฏฐนิช ขุนพินิจ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นายชาญยุทธ ผิวพงษ์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวนันทะญา แก้วเปี้ย กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นางสาวนปภา กิจสหวงศ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวสรวีย์ เมตตา กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นางปิยะมาศ เฉลยจิต กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางจุไรพร สุวรรณมณี แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาวสุวดี แก้วคำ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวชนิดาภา สอนภู กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นางสาวปัทมพร จาอินต๊ะ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นางสาวอรสา พึ่งตาล กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นายนาดิร อนุพงค์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นายสัญญา สุนทรโยธี แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางสาวศิรินุช แข็งแรง กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางดารณี เทียนเครือ กระทรวง?แรงงาน? ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางจินดาภา กันสวัสดิ์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวชาติรส พรมพิราม กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นางสาวบุณยนุช จันทเลิศ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นางสาวมานีซะห์ อาแว กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจ่าง แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นางสาวธัญญา แสนลือ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม